falhafezz
falhafezz
laghari

آموزش خیاطی، دوخت شلوار با الگوی متریک

آموزش خیاطی، دوخت شلوار با الگوی متریک

آموزش خیاطی، دوخت شلوار با الگوی متریک

 

ناز وب، هنر خیاطی یکی از شیرین و لذت بخش ترین هنرهای کاربردی در دنیا است. امروزه دنیای مد تنها به خاطر طراحان مد و دوخت های متنوع و متفاوت که به نمایش می گذارند مورد توجه جهانیان هستند. هیچ گاه لذت خیاطی کردن را از دست ندهید و حتی برای یکبار هم که شده لباسی حتی ساده برای خودتان برش بزنید و بدوزید.

 

الگوي جلو:

خط اتو: خطي به اندازه ي قد شلوار روي صفحه كاغذ عمود ميكنيم و روي اين خط، خط كمر و پاي شلوار را رسم ميكنيم

از خط كمر به اندازه ي بلندي فاق پايين آمده و خطي افقي رسم ميكنيم (بلندي فاق=يك چهارم دور باسن-3)

 

از خط كمر به اندازه ي بلندي باسن پايين آمده و خطي افقي رسم ميكنيم(خط باسن)

 

از خط فاق تا دمپاي شلوار را اندازه زده، يك دوم اين اندازه -5سانت را از خط فاق به طرف پايين رسم ميكنيم.اين خط، خط زانو است

 

روي خط فاق از برخورد خط اتو با اين خط به اندازه يك دوازدهم دور باسن+5/1 به طرف چپ الگو رفته و از اين نقطه خطي به طرف كمر رسم ميكنيم.اين خط، خط بزرگي پيش است

 

از برخورد خط باسن با خط بزرگي پيش ، يك چهارم دور باسن + 5/0 سانت را به طرف راست الگو جدا ميكنيم

 

براي پهناي فاق روي خط فاق به اندازه يك شانزدهم دور باسن+5/0 سانت به طرف چپ مي رويم

 

روي خط كمر از خط بزرگي پيش ، 1سانت داخل شده و از اين نقطه به شكل هلال به پهلوي فاق جلو وصل مي كنيم

 

براي زاويه هلال فاق جلو: سايز 34 تا 40 = 3     42 تا 48 =25/3     50تا 58=5/3      خارج مي شويم

 

روي خط كمر از جلو به طرف پهلو به اندازه ي يك چهارم دور كمر+ 25/2 جدا ميكنيم

 

ساسوني در خط كمر روي خط اطو به پهناي 2سانت و طول 10 سانت مي سازيم

 

يك چهارم دمپا-0/5 را از طرفين خط اطو جدا ميكنيم

 

روي خط زانو از طرفين خط اطو به اندازه يك چهارم دمپا-0/5 + 3/1 براي سايز 34 تا 40 و 5/1 براي سايز 42 تا 48 و 7/1 سانت براي سايز 50 تا 56 خارج مي شويم

 

 

آموزش خیاطی، دوخت شلوار با الگوی متریک

 

خط داخل پا را از دم پا به زانو و سپس به فاق جلو وصل ميكنيم.آموزش خياطي از فاق تا زانو را ميتوان با پيستوله كمي انحنا داد

 

براي رسم خط پهلو از دمپا به زانو و سپس به خط باسن و بعد كمر وصل ميكنيم

 

** براي شلوار فاق كوتاه بلندي فاق – 3 ميشود و بلندي باسن نيز -3

 

 

الگوي پشت:

از خط بزرگي پيش شلوار روي خط فاق به اندازه يك چهارم فاصله AB  از اندازه پيش به طرف راست جدا ميكنيم و از اين نقطه به طرف خط كمر خطي رسم ميكنيم.اين خط بزرگي پيش است

 

خط كمر جلو را ادامه ميدهيم

روي خط كمر از بزرگي پشت 2سانت داخل شده و 2سانت بالا مي رويم از اين نقطه به وسط خط بزرگي پشت وصل ميكنيم

روي خط كمر به اندازه يك چهارم دور كمر – 25/4 سانت جدا مي كنيم

پهناي فاق پشت: يك دوم پهناي فاق جلو كه پس از فاق جلو خارج مي شويم، از پهناي فاق پشت 0/5 سانت پايين مي رويم

 

زاويه فاق پشت:

34 تا 40= 25/4     42 تا 48= 5/4     50 تا 56= 75/4


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان