مهارتهای ضروری در دوستی و ارتباط 1

مهارتهای ضروری در دوستی و ارتباط 1

نظر کن بر این موی باریک سر

که باریک بینند اهل نظر

*** نازوب***

چو تنهاست از رشته ای کم تر است

چو برشد ز زنجیر محکم تر است

  

مهارتهای ضروری در دوستی و ارتباط 1

 1-      برای گسترش ارتباطاتتان، پیشقدم باشید. با بهترین ها باشید. با برنامه باشید. ارتباط را قطع نکنید. مشکل گشا باشید. سپاس گزار باشید.

2-      ما به وسیله ی چهار چیز با مردم در تماس هستیم و ارزش موقعیت ما از روی چهار چیز معلوم می شود:

         آن چه می کنیم

         آن چه جلوه می دهیم

         آن چه می گوییم

         آن طور که می گوییم

3-      خوش خویی و گشاده رویی دام دوستی است و بردباری گور عیب هاست.

4-      هیچ اخلاقی برای جلب دوستان صمیمی بهتر از این نیست که انسان، صفات و مزایای دیگران را مورد تمجید و تقدیر قرار دهد. کسی که صاحب این خصلت باشد جوانمردی و شجاعت و ادب از ملکات حتمیه ی اوست.

5-      کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید. آن وقت خواهید دید خودتان را در این دنیا چه قدر آسوده وخوشبخت ساخته اید.

6-      از دو صفت در ارتباطات خود بپرهیز، بی حوصلگی و تنبلی.

زیرا اگر بی حوصله باشی بر هیچ حقی صبر نتوانی کرد و اگر تنبل باشی بر ادای هیچ حقی قادر نخواهی بود.

7-      خطاهای دیگران را چون خطاهای خویش تحمل کن، چرا که تواضع صفت بارز کسانی است که در ارتباطات خویش به کمال دست یافته اند.

        برگرفته از کتاب مهارت های زندگی (نویسنده: گروه نازوب)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان