falhafezz
falhafezz
laghari

ختنه کردن دسته جمعی در فیلیپین!!

مجموعه : اخبار
ختنه کردن دسته جمعی در فیلیپین!!
تصاویری از ختنه کردن پسران در سنین مختلف در فیلیپین
روزانه در حدود 250 کودک در این محل ختنه می شوند! پزشکان این منطقه اعتقاد دارند که ختنه دسته جمعی باعث می شود ترس کودکان از این عمل ریخته شود!

ختنه کردن دسته جمعی در فیلیپین!!

ختنه کردن دسته جمعی در فیلیپین!!

ختنه کردن دسته جمعی در فیلیپین!!

ختنه کردن دسته جمعی در فیلیپین!!


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان