تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از جاری شدن دوباره آب در زاینده رود و شادی و مهاجرت پرنده ها به زاینده رود!!

 

با جاری شدن آب به زاینده رود باز هم زندگی به این رودخانه بازگشت و پرندگان مهاجر به زاینده‌رود بازگشتند.

 

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از مهاجرت پرنده ها به زاینده رود

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از مهاجرت پرنده ها به زاینده رود

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از مهاجرت پرنده ها به زاینده رود

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از مهاجرت پرنده ها به زاینده رود

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از مهاجرت پرنده ها به زاینده رود

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از مهاجرت پرنده ها به زاینده رود

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از مهاجرت پرنده ها به زاینده رود

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از مهاجرت پرنده ها به زاینده رود

تصاویر زیبا از هجوم پرنده های مهاجربه زاینده رود اصفهان

تصاویر زیبا از مهاجرت پرنده ها به زاینده رود

 

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان