moharam

10 حقیقت تلخ اما واقعی و خواندنی در مورد مردان

10 حقیقت تلخ اما واقعی و خواندنی در مورد مردان

10 حقیقت تلخ اما واقعی و خواندنی در مورد مردان !!!!!!!!!!!!10 حقیقت تلخ اما واقعی و خواندنی در مورد مردان
 
 
1- مردان خوب، زشت هستند.

۲- مردان خوش قیافه، خوب نیستند.

۳- مردان خوب و خوش قیافه به جنس موافق تمایل دارند.

۴- مردان خوب، خوش قیافه و علاقمند به جنس مخالف، متاهل هستند.

۵- مردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی خوبند، پولدار نیستند.

۶- مـردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی پولدار و خوبند، تصور می کنـنـد مـا بـه دنبال مال آنها هستیم.

۷- مردان خوش قیافه و بی پول، بدنبال پول ما هستند.

۸- مردان خـوش قـیافه، که آنچنان خوب نیستند و تا حدی به جنس مخالف علاقمندند، تصور نمیکنند که ما به اندازه کافی زیبا هستیم.

۹- مردانی که تصور می کـنـنـد مـا زیـبـا هستـیم، به جنس مخالف علاقمندند، تا حدی خوش قیافه و پولدار هستند، آدمهایی ترسو و بزدل میباشند.

۱۰- مردانی که تا حدی خوش قیافه هستند، تاحـدی خـوب هستند، مقداری پول دارند و سپاسگزار خدا هستند، به جنس مخالف علاقمندند، خجالتی هسـتند، و هرگز اولین قدم را برنمی دارند ( برای آشنایی پیش قدم نمی شوند).

۱۱- مردانی که هرگز قدم اول را برنمیرارند، زمانی که ما پیشقدم می شـویم، اتوماتیک وار علاقه را در ما از بین میبرند.

 

10 حقیقت تلخ اما واقعی و خواندنی در مورد مردان !!!!!!!!!!!!10 حقیقت تلخ اما واقعی و خواندنی در مورد مردان

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان