moharam

بازی با شطرنج بدون دست !

بازی با شطرنج بدون دست !
به گزارش نازوب یک گروه از پژوهشگران در موسسه فن آوری برلن در آلمان، در حال کار بر روی فن آوری جدیدی اند تا مغز را به رایانه متصل کنند. در یک آزمایش، یک بازیگر شطرنج بدون حرکت، مقابل صفحه بازی نشسته است بدون دست زدن به مهره ها، آنها را جابجا می کند.
 
امواج فرستاده شده توسط مغز این شخص دریافت می شود و به او اجازه داده می شود فقط با تصور حرکت بعدی، بازی کند. مایکل تنجرمن، پزوهشگر می گوید: “آنچه ما در اینجا شاهدش هستیم، اتصال مغز و رایانه است. این رابطه ای است بین مغز و رایانه. رایانه با خواندن فکر مغز، آن را به حرکت تبدیل می کند.
 
بازیگر فقط باید مهره ای را که می خواهد حرکت بدهد، در ذهن تصور کند، رایانه آن را تشخیص می دهد و مهره را حرکت می دهد. بنابراین شخص بدون استفاده از دست هایش می تواند بازی کند.” بازیگر یک کلاه الکتروانسفالوگرافی به سر خود نصب می کند. الکترودها فعالیت مغز او را در نواحی مهم تشخیص می دهند. هدف این فن آوری فقط برای بازی کردن نیست، بلکه می تواند از نظر پزشکی بسیار کارآمد باشد. مایکل تنجرمن ادامه می دهد: “هدف این نمایش، کمک به اشخاصی است که از بیماری های پیشرفته سلسله اعصاب رنج می برند.
 
کسانی که قادر به حرکت مهره های شطرنج نیستند و حتی قادر به برقراری ارتباط نیستند. اغلب، بیماران مانند ما قدرت شناخت دارند. پس می خواهیم به آنها این امکان را بدهیم که به ما نشان دهند قادر به چه کاری هستند.” طبق گفته این محقق، فن آوری اتصال مغز و رایانه هنوز نیاز به تکامل دارد تا بتوان از آن در بیمارستان ها استفاده کرد.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان