falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

اجبار زنان به رابطه جنسی توسط همسرانشان

اجبار زنان به رابطه جنسی توسط همسرانشان
انتخاب بدترین مردان و خشونت های کثیف آن ها نسبت به همسرشان در هند رو به افزایش است. چنان که روزنامه ی تایمز هندوستان، در آستانه ی روز جهانی زن در سال 2011 ، گزارش کرد، مردان هندی گرایش به خشونت جنسی دارند .
به گزارش نازوب یک مطالعه در آستانه ی روز جهانی زنان 2011 ، به این نتیجه رسیده است که مردان هندی بیش از مردان سایر کشورهای در حال توسعه ، به خشونت جنسی گرایش نشان می دهند.
 این مقاله که توسط مرکز تحقیقات بین المللی زنان ( ICRW) تدوین شده، دریافته است که حدود یک چهارم این مردان، حداقل یک بار در زندگی خود خشونت جنسی اعمال کرده اند و یک پنچم آن ها تاکنون ، همسر یا شریک جنسی خود را مجبور به تماس جنسی کرده است.
دو درصد مردان در برزیل و نه درصد در شیلی، کرواتیا، مکزیکو و رواندا تاکنون دست به اعمال خشونت جنسی زده­اند.
یک مطالعه ی سه ساله ، گرایش های جنسی مردان و پسران در کشورهای درحال توسعه را بررسی کرده است.
این مطالعه بر اساس مصاحبه با بیش از 8000 مرد و 3500 زن تدوین گردیده است.

گری بارکر، که مسئولیت برنامه های (ICRW) برای تحقیق روی مردان و پسران را بر عهده دارد ، در مصاحبه با روزنامه ای گفت: " این مطالعه ، اولین تحقیق تا این حد گسترده است ، که شمایی از این که مردان جه می خواهند و چه کاری می کنند ، نشان می دهد . "

"این نتایج اولیه، تنها یک تحلیل ظاهری از موضوع را بدست می دهد. اما در عین حال ، یک نقطه ی آغازین ضروری ، برای مقامات اجتماعی در راستای ایجاد حقوق برابر برای زنان است.
هند و رواندا تنها دو کشوری بودند که در این مطالعه، مردان آنها خواستار شرکای جنسی با حقوق برابر نبودند و نابرابری ، مکررا ً در این تحقیق منعکس شده است.
به طور مثال ، 61 درصد از مردان رواندا و 80 درصد از مردان هند، اعتقاد دارند وظیفه ی تهیه ی لبس و غذا یرای کودکان، بر عهده ی مادر است.
در بحث خشونت خانوادگی ، همچنین ثابت شد است مردان هندی، کمترین احترام را برای زنان در جمع قائلند .
بیش از دوسوم مردان هندی، گزارش شده است که فکر می کنند، زنان ضرورت دارد برای حفظ کیان خانواده، به این خشونت ها تن در دهند.
راوی ورما، مسئول شعبه ی آسیا ی ( ICRW ) در دهلی ، می گوید: " مردان هندی بسیار سنتی تر از آنند که با ملایمت خواسته هایشان را مطرح کنند. حتی مردان جوان و تحصیلکرده نیز به سرعت زنان تغییر نکرده اند . ایشان هنوز در اعصار گذشته زندگی می کنند ".
 

بیوگرافی هنرمندان