جنجال پیدا شدن جنین زنده در لوله توالت!! تصاویر

جنجال پیدا شدن جنین زنده در لوله توالت!! تصاویر
 ساكنین یك آپارتمان در یكی از شهرهای شرقی چین پس از شنیدن صدای گریه نوزاد از درون لوله‌ها، مامورین آتش‌نشانی را خبر كردند. به گزارش نازوب، این مامورین پس از بریدن لوله‌ها، نوزادی را بیرون آوردن كه توسط والدین خود به دورن چاه توالت انداخته شده‌بود.
 
این خانواده فقیر كه فرزندان زیادی داشتند، با تولد این نوزاد، برای فرار از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، او را در چاه انداخته بودند. مامورین آتش‌نشانی در شرق چین یك نوزاد را از درون لوله توالت زنده بیرون آوردند.
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان