ramazan
ramazan

توصیه های مهم در زندگی انگلیسی به فارسی

توصیه های مهم در زندگی انگلیسی به فارسی
Three things in life that, once gone, never come back
 
Time
 
 
Words
 
 
Opportunity
 
سه چیز در زندگی که بگذرد و هرگز بر نمیگردد:
 
زمان
 
واژه ها
 
فرصت
 
***********************
 
Three things in life that may never be lost
 
Peace
 
 
Hope
 
 
Honesty
 
 
سه چیز در زندگی که هیچ وقت از بین نمی رود:
 
صلح
 
امید
 
صداقت
 
 
***********************

Three things in life that are most valuable    

 
Love
 
 
Self – Confidence
 
 
Friends
 
 
سه چیز که در زندگی بسیار ارزشمند هستند:
 
عشق
 
اعتماد به نفس
 
دوستان
 
 
***********************

Three things in life that are never certain

 
Dreams
 
 
Success
 
 
Fortune
 
 
سه چیز که هیچ وقت قطعی نیستند:
 
رویاها
 
موفقیت
 
آینده
 
 
***********************

Three things that make a man/woman

 
Hard work
 
Sincerity
 
 
Commitment
 
 
سه چیز که زن / مرد را می سازد:
 
زحمت
 
درستی
 
تعهد
 
 
***********************

Three things in life that can destroy a man/woman

 
Alcohol
 
 
Pride
 
 
Anger
 
 
سه چیز که زن / مرد را نابود می کند:
 
الکل
 
غرور
 
عصبانیت
 
***********************

 

Three things in life that, once lost, hard to build-up
 
Respect
 
 
Trust
 
 
Friends
 
 
سه چیز که هنگامیکه از بین رفت سخت افزایش میابد:
 
احترام
 
اعتماد
 
دوستان
 
***********************
 
Three things in life that never fail
 
True Love
 
 
Determination
 
 
Belief
 
 
سه چیز که هرگز شکست نمی خورد:
 
عشق حقیقی
 
اراده
 
اعتقاد
 
 
                                                           

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان