لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

فواید خواندن جوشن کبیر

فواید خواندن جوشن کبیر
فواید بسیار زیاد و مجرب خواندن دعای جوشن کبیر
 
برای گشادن بخت – یا عدتی عند شدتی یا رجائی عند مصیبتی یا مونسی عند وحشتی یا صاحبی عند غربتی یا ولیی عند نعمتی یا غیاثی عند کربتی یا دلیلی عند حیرتی یا غنائی عند افتقاری یا ملجای عند اضطراری یا معینی عند مفزعی یا علام الغیوب یا غفارالذنوب یا ستارالعیوب یا کاشف الکروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس الغموم

………………………………………………..

برای درجه یافتن – یا ذا الحمد و الثناء یا ذا الفخر و البهاء یا ذاالمجد والسناء یا ذا العهد والوفاء یا ذا العفو والرضاء یا ذا المن و العطاء یا ذا العز و البقاء یا ذاالجود و السخاء یا ذا الالاء و النعماء

…………………………………………………

برای برکت یافتن – اللهم انی اسئلک باسمک یا مانع یا دافع یا رافع یا صانع یا نافع یا سامع یا جامع یا شافع یا واسع یا موسع

………………………………………………..

برای ایمان نگه داشتن – یا صانع کل مصنوع یا خالق کل مخلوق یا رازق کل مرزوق یا مالک کل مملوک یا کاشف کل مکروب یا فارج کل مهموم یا راحم کل مرحوم یا ناصر کل مخذول یا ساتر کل معیوب یاملجا کل مطرود

………………………………………………..

برای سلطنت یافتن – اللهم انی اسئلک باسمک یا جلیل یا جمیل یا وکیل یا کفیل یا دلیل یا قبیل یا مدیل یا منیل یا مقیل یا محیل

……………………………………………….

جهت افزونی نعمت – یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین یا صریخ المستصرخین یا جارالمستجیرین یا امان الخائفین یا عون المومنین یا راحم المساکین یا ملجا العاصین یا غافر المذنبین یا مجیب دعوة المضطرین

………………………………………………..

جهت فراخی روزی – یا ذالنعمة السابغة یا ذاالرحمة الواسعة یا ذاالمنة السابقة یا ذاالحکمة البالغة یا ذاالقدرة الکاملة یا ذاالحجة القاطعه یا ذاالکرامة الظاهرة یا ذالعزة الدائمة یا ذاالقوة المتینه یا ذاالعظمة المنیعة

……………………………………………….

جهت فتح مهمات – یا ذاالجود والاحسان یا ذا الفضل و الامتنان یا ذاالامن والامان یا ذاالقدس و السبحان یا ذاالحکمة والبیان یا ذاالرحمة و الرضوان یا ذاالحجة والبرهان یا ذاالعظمة و السلطان یا ذاالرافة والمستعان یا ذاالعفو والغفران

…………………………………………………

جهت برامدن حاجات – یا من هو رب کل شیء یا من هو اله کل شیء یا من هو خالق کل شیء یا من هو صانع کل شیء یا من هو قبل کل شیء یا من هو بعد کل شیء یا من هو فوق کل شی ء یا من هو عالم بکل شیء یا من هو قادر علی کل شیء یا من هو یبقی و یفنی کل شیء

…………………………………………………

جهت برکت یافتن – اللهم انی اسئلک باسمک یا مومن یامهیمن یا مکون یا ملقن یامبین یا مهون یاممکن یا مزین یا معلن یامقسم

…………………………………………………

جهت آسانی کارها- یا من هو فی ملکه مقیم یا من هو فی سلطانه قدیم یا من هو فی جلاله عظیم یا من هو علی عباده رحیم یا من هو بکل شیء علیم یا من هو بمن عصاه حلیم یا من هو بمن رجاه کریم یامن هو فی صنعه حکیم یا من هو فی حکمته لطیف یا من هو فی لطفه قدیم

…………………………………………………

جهت رفع غم – یا من لا یرجی الافضله یا من لا یسئل الا عفوه یا من لا ینظر الا بره یا من لا ینظر الا بره یا من لایخاف الاعدله یا من لایدوم الا ملکه یا من لا سلطان الا سلطانه یا من وسعت کل شیء رحمته یا من سبقت رحمته غضبه یا من احاط بکل شیء علمه یا من لیس احد مثله

…………………………………………………

جهت دشواری – یا فارج الهم یا کاشف الغم یا غافرالذنب یا قابل التوب یا خالق الخلق یا صادق الوعد یا موفی العهد یا عالم السر یا فالق الحب یا رازق الانام

………………………………………………..

جهت امرزش – اللهم انی اسئلک باسمک یا علی یا وقی یاغنی یا ملی یا حفی یا رضی یا زکی یا بدی ء یا قوی یا ولی

…………………………………………………

جهت دفع شرور – یا من اظهر الجمیل یا من ستر القبیح یا من لم یواخذ باجریره یا من لم یهتک الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمة یا صاحب کل نجوی یا منتهی کل شکوی

…………………………………………………..

جهت دفع بلاها- یا بدیع السموات یا جاعل الظلمات یا راحم العبرات یا مقیل العثرات یا ساترالعورات یا محیی الاموات یا منزل الایات یا مضعف الحسنات یا ماحی السیئات یا شدید النقمات

…………………………………………………..

جهت عزیز شدن – یا رب البیت الحرام یا رب الشهر الحرام یا رب البلد الحرام یا رب الرکن والمقام یا رب المشعر الحرام یا رب المسجد الحرام یا رب الحل و الحرام یا رب النور و الظلام یا رب التحیة والسلام یا رب القدرة فی الانام

………………………………………………….

جهت جنگ کردن – یا عاصم من استعصمه یا راحم من استرحمه یا غافر من استغفره یا ناصر من استنصره یا حافظ من استحفظه یا مکرم من استکرمه یا مرشد من استرشد یا صریخ من استصرخه یا معین من استعانه یا مغیث من استغاثه یا عزیز لایضام یا لطیفا لا یرام یا قیوما لاینام یا دائما لا یفوت یا حیا لایموت یا ملکا یا یزول یا باقیا لا یغنی یا عالما یا یجهل یا صمدا لا یطعم یا قویا لایضعف


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
عروسی که تمساح شد ! (عکس)
عروسی که تمساح شد ! (عکس)
مشاهده بیشتر