عکس های دیدنی از اولین حوادث هواپیمایی در دنیا

عکس های دیدنی از اولین حوادث هواپیمایی در دنیا
در زیر تصویر تعدادی از سوانح هوایی نادر اولیه را مشاهده می‌کنید که توجه به آن برای مردم آن زمان جالب بود و در ذهن آنها بیم و امید نسبت به آینده این وسیله پرنده ایجاد می‌کرد…
 
برادران رایت سازندگان اولین هواپیما بودند و با اختراع خود درهای آسمان را به روی حمل و نقل بشر گشودند پس بی‌ربط هم نبود اگر اولین حوادث هوایی دنیا برای آنها اتفاق می‌افتاد که این طور هم شد، اولین حادثه هوایی برای اولیور رایت و همکارش توماس سلفریج رخ داد که در آن رایت تنها مصدوم شد اما سلفریح جان خود را از دست داد و به این ترتیب اولین سانحه هوایی در سال ۱۹۰۸ رخ داد.

پس از این حادثه روز به روز بر امنیت پرواز و هواپیماها افزوده شد اما تاکنون سوانح هوایی مساله‌ای اجتناب ناپذیر بوده که با وجود پیشرفت تکنولوژی وقوع آنها اجتناب ناپذیر است.

در زیر تصویر تعدادی از سوانح هوایی نادر اولیه را مشاهده می‌کنید که توجه به آن برای مردم آن زمان جالب بود و در ذهن آنها بیم و امید نسبت به آینده این وسیله پرنده ایجاد می‌کرد.

 

عکس های دیدنی از اولین حوادث هواپیمایی در دنیا
 
عکس های دیدنی از اولین حوادث هواپیمایی در دنیا
 
عکس های دیدنی از اولین حوادث هواپیمایی در دنیا
 
عکس های دیدنی از اولین حوادث هواپیمایی در دنیا

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان