غول پیکرترین دختر دنیا از مرگ حتمی نجات یافت+عکس

غول پیکرترین دختر دنیا از مرگ حتمی نجات یافت+عکس
این دختر بنگال غربی به عنوان غول پیکرترین دختر دنیا لقب گرفته است.
 
به گزارش ناز وب خانم صدیقه پروین با 234 سانتی متر قد و 28 ساله که در بنگال غربی زندگی می کند به دلیل توموری در مغزش ضمن افزایش مداوم قد با خطر کوری و مرگ زودهنگام مواجه بود.

جراحان با بیرون آوردن این غده او را از کوری و افزایش قد و مرگ زود هنگام نجات دادند.

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان