laghari

این دوچرخه ی جالب در زمان جنگ استفاده می شد!

این دوچرخه ی جالب در زمان جنگ استفاده می شد!
دوچرخه ی جالب و تا شویی که در زمان جنگ از آن استفاده می کردند.!!
این دوچرخه تاشو در سال 1896 در فرانسه برای بعضی از سربازان جنگی ساخته شده بود.

بیوگرافی هنرمندان