ramazan
ramazan

وصف الحال کارمندان غرغرو و ناامید و دلتنگ

وصف الحال کارمندان غرغرو و ناامید و دلتنگ
كارمندان نمى توانند به تنهایى موفقیت و سهم خود را در پیشبرد كار تشخیص بدهند در نتیجه …..
 
نارضایتى از كار و وضعیت كارى پدیده اى است جهانى اما انگشت شمارند افرادى كه وقت بگذارند و بررسى كنند كه چه چیزى كارشان را ملال انگیز و زجر آور مى كند و چگونه مى توانند این مشكل را برطرف كنند.
زجر آور بودن، كسالت بار بودن و بیمناك بودن سه صفتى هستند كه بسیارى از مردم جهان كار خود را با آنها مقایسه مى كنند. با این تاكید كه زجر آور بودن یك كار با بد بودن كاملا متفاوت است، افرادى كه در این وضعیت قرار دارند اغلب غرغرو، نا امید و به لحاظ روحى بسیار ضعیف عمل مى كنند.
برخى بر این باورند كه مهم ترین عامل در زجر آور بودن یا نبودن یك كار، مدیران و روسا هستند كه سهم بسیارى در ایجاد حس رضایت یا عدم رضایت كارمندان از كار خود دارند.یك تحقیق انجام شده این نظریه را تا حد زیادى تایید مى كند: ۴۳ درصد افراد بیكارى كه در سال ۲۰۰۸ در پى شغل جدید بودند و در تحقیق شركت كردند مهم ترین عامل درخواست براى شغل جدید را نحوه برخورد مدیران و روساى پیشین خود عنوان كرده بودند.
 
سه نشانه مهم یك كار دلتنگ كننده و زجر آور
از میان تمام نشانه هاى ریز و درشت محققان سه نشانه یك كار زجر آور را حقارت و خود كوچك بینى، به چشم نیامدن و احساس موثر نبودن معرفى كرده اند.
 
احساس حقارت
این وضعیت بیانگر آن است كه كارمندان نمى توانند به تنهایى موفقیت و سهم خود را در پیشبرد كار تشخیص بدهند در نتیجه چنین كارمندانى اغلب براى پى بردن به ارزش كار خود به نظرات دیگران كه معمولا مدیران هستند نیاز دارند.
 
به چشم نیامدن
هنگامى است كه كارمندان احساس مى كنند مدیران به آنها بى توجهى مى كنند.
 
احساس موثر نبودن
هر كارمندى نیاز دارد بداند كارى كه انجام مى دهد چه تاثیرى بر زندگى یك نفر دیگر ( یك مشترى یا همكار و یا حتى مدیران ) دارد و احساس موثر بودن زمانى به كارمندان دست مى دهد كه نمى توانند شاهد این تاثیر باشند.
 
بهبود رابطه فرادستى و فرودستى!
محققان معتقدند همواره راه هایى براى بهبود كارمندان و مدیران وجود دارد. تا بدان وسیله كارمندان رضایت از كارشان را ارتقا دهند.

مدیران در دایره ارزیابى
یك سوال: آیا مدیر شما به سه نشانه یك كار زجر آور اهمیت مى دهد و آیا قادر به تشخیص این سه مورد هست؟ پاسخ مثبت است. بسیارى از مدیران با این كه ظاهرا به بهبود رابطه كارى میان زیردستان با خود بى علاقه هستند و یا وقت كافى براى رسیدگى به امور و مشكلات كارمندان ندارند اما در اصل مى خواهند شرایط كارى را براى كارمندان رضایت بخش تر كنند.

 
شاید مدیر اطلاع ندارد
در این وضعیت بهتر است در نخستین فرصتى كه دست مى دهد با مدیرتان درباره عوامل موفقیت در كار خود صحبت كنید.
 
به نتایج مثبت رفتار متقابل بیندیشید
كارمندانى كه علاقه دارند مدیرشان با آنها رفتار مناسبى داشته باشد باید با مدیران آنگونه رفتار كنند كه مى خواهند مدیرشان با آنها رفتار كند. بنابراین شما هم ترجیحا بهتر است در پى یافتن راه هایى باشید تا مدیرتان متوجه شود رفتارتان چه عملكرد مثبتى براى شما داشته است. به یاد داشته باشیم كه مدیران قدرت ذهن خوانى ندارند و تغییرات مثبت به یك باره روى نمى دهند!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان