ramazan
ramazan

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

مجموعه : بیماری ها
علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

با انجام این حرکات و ورزش ها بهبودی زیادی در افرادی که پاهای پرانتزی دارند بوجود می آید.

علل به وجود آمدن زانوی پرانتزی و حرکات اصلاحی آن – قسمت اول
بهتر است قبلا از انجام این تمرینات 10 تا 15 دقیقه به انجام حرکات کششی عمومی بپردازید و اگر برایتان مقدور است مقداری هم نرم بدوید. در ابتدای جلسات تمرینی به انجام حرکات کششی مخصوص این ناهنجای بپردازید و سپس تمرینات تقوت عضلانی را انجام دهید.

تمرینات کششی:
تمرین 1

روی زمین بنشینید. پاهای خود را تا حد امکان باز کنید. سپس سعی کنید  انگشتان دست خود را به انگشتان پا نزدیک کنید در حالی که زانو به زمین چسبیده است و کاملا باز می باشد. اگر انجام این عمل برای شما امکان پذیر نیست و نمی توانید انگشتان پای خود را لمس کنید بهتر است ساق پا مچ پای خود را گرفته و سعی کنید در طی جلسات آینده انگشتان دست خود را بیشتر به انگشتان پا نزدیک کنید. این تمرین را 3 بار و هر بار به مدت 30 ثانیه انجام دهید.

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 

تمرین 2
بر روی یک نیمکت بنشینید و مطابق تصویر زیر سعی کنید دو پا را با کمک دست از هم دور کنید. این تمرین را 3 بار و هر بار به مدت 30 ثانیه انجام دهید.

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 

تمرین 3
مطابق شکل پای خود را بر روی یک سکو (میز یا هر چیزی که ارتفاع آن مناسب باشد) قرار دهید و سعی کنید که پای تکیه گاه (که روی زمین قرار دارد)  را کاملا صاف کنید. اگر در ناحیه داخل ران احساس کشش نمی کنید باید پای خود را بر روی سکویی با ارتفاع بیشتر قرار دهید. این تمرین را 3 بار و هر بار به مدت 30 ثانیه انجام دهید.

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 
تمرین 4
نشستن قورباغه ای. این تمرین را برای مدت 10 الی 30 ثانیه انجام دهید.

 

وضعیت شروع

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 

 
وضعیت نشستن کامل

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 

تمرین 5
در این تمرین ابتدا باید زانو ها را با انقباض عضلانی به هم نزدیک کنید و اگر امکان دارد به هم بچسبانید. سپس سعی کنید که در همین وضعیت خم شده و انگشتان پا را لمس کنید. این تمرین را 3 بار و هر بار به مدت 30 ثانیه انجام دهید.

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 

تمرین برای افزایش قدرت عضلانی
تمرین 1
با کمی فاصله کنار دیوار قرار بگیرید. پای خود را کمی از زمین بلند کنید و با لبه خارجی پا به دیوار فشار بیاورید. تعادل خود را حفظ کنید و به جلو و عقب یا طرفین خم نشوید. این تمرین را 3 بار و هر بار به مدت 30 ثانیه انجام دهید.

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 
تمرین 2
با کنار خارجی پا یک توپ مدسین بال را هل می دهید. توجه داشته باشید که به توپ ضربه نزنید. بلکه توپ را هل بدهید به این صورت که پس از برخورد پا با توپ در ادامه پا باید به حرکت خود ادامه دهد. این تمرین را 3 بار و هر بار 20 تکرار انجام دهید.

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 
تمرین 3
به شکم دراز بکشید. در این تمرین یک نفر پای شما را از زانو به سمت خارج می چرخاند و سپس با دست دیگر مقاومت ایجاد کرد و نمی گذارد که پای شما به راحتی خم شود. دقت کنید که چرخش از مفصل زانو باشد نه مچ پا. این تمرین را 3 بار و هر بار 15 تکرار انجام دهید.

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 
تمرین 4
به پهلو دراز بکشید. در حالی که سعی دارید پای خود را بالا بیاورید یک نفر باید برای با مقاومت خود از این کار جلوگیری کند. این تمرین را 3 بار و هر بار 10 تکرار انجام دهید.

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 

 

تمرین 5
بر روی لبه داخلی خود بلند شوید و در همین حال شروع به راه رفتن کنید. این تمرین را 3 بار و هر بار برای مدت 1 دقیقه انجام دهید.
تذکر: کسانی که دچار صافی کف پا می باشند نباید این تمرین را انجام دهند.

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)

 

علل بوجود آمدن زانوهای پرانتزی ! (+ تصاویر)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان