laghari

عکس های عجیب و دیوانه وار این دختر از خودش!

عکس های عجیب و دیوانه وار این دختر از خودش!

عکاسی کاملا متفاوت یک دختر از برخورد اجسام به صورتش ! 

این دختر عکاس برای عکاسی بهتر و سوژه های نایاب، با برخورد دادن واقعی اجسام به صورت خود، از خود عکس گرفته است.

 

عکس های عجیب و دیوانه وار این دختر از خودش! 

عکس های عجیب و دیوانه وار این دختر از خودش! 

عکس های عجیب و دیوانه وار این دختر از خودش! 

عکس های عجیب و دیوانه وار این دختر از خودش! 

عکس های عجیب و دیوانه وار این دختر از خودش!


بیوگرافی هنرمندان