تصاویری نایاب از جشن لغو قرارداد دارسی سال 1933

تصاویری نایاب از جشن لغو قرارداد دارسی سال 1933
نتیجه ی مذاکرات ایران و انگلیس نهایتا به امضای توافق نامه ۱۹۳۳ منجر شد که به سهم ایران از فروش نفت مقداری می افزود
در سال ۱۹۳۳ میلادی دولت ایران اعلام کرد شرایط قرارداد دارسی را دیگر به رسمیت نمی شناسد و لغو قرارداد را در تهران با برپایی کارنوالی جشن گرفت.

نتیجه ی مذاکرات ایران و انگلیس نهایتا به امضای توافق نامه ۱۹۳۳ منجر شد که به سهم ایران از فروش نفت مقداری می افزود و قرارداد دارسی را به مدت ۳۲ سال دیگر تمدید می کرد.

 تصاویری نایاب از جشن لغو قرارداد دارسی سال 1933
____________ تصاویری نایاب از جشن لغو قرارداد دارسی سال 1933
____________ تصاویری نایاب از جشن لغو قرارداد دارسی سال 1933
____________ تصاویری نایاب از جشن لغو قرارداد دارسی سال 1933
____________ تصاویری نایاب از جشن لغو قرارداد دارسی سال 1933
____________ تصاویری نایاب از جشن لغو قرارداد دارسی سال 1933
____________ تصاویری نایاب از جشن لغو قرارداد دارسی سال 1933

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان