تصویری ناب از جشن تولد مظفر الدین شاه قاجار (عکس)

تصویری ناب از جشن تولد مظفر الدین شاه قاجار (عکس)

 

تصویر زیر جشن تولد مظفرالدین شاه قاجار را در مقابل ساختمان سفارت انگلیس نشان می دهد.

تصویری ناب از جشن تولد مظفر الدین شاه قاجار (عکس)

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان