3 چیز مهم!!

مجموعه : فرهنگ و هنر
3 چیز مهم!!
3 چیز را با احتیاط  بردار : قدم, قلم, قسم
3 چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
از 3 چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
 3 چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر
اما 3 چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم
3 چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان