moharam

جنجال آموزش مسائل جنسی درمهدکودک ها +عکس

جنجال آموزش مسائل جنسی درمهدکودک ها +عکس

در مهد کودک های کشور چین آموزش مسائل جنسی جزئی از مسائل آموزشی آن ها شده است !!!! و بچه ها را با جنس مخالف آشنا میكنند و چگونگی روابط جنسی را آموزش میدهند. به گزارش نازوب با این نوع آموزش گروهی از روانشناسان چین به اعتراض و این که این گونه مسائل و یادگیری کودکان می تواند جنجال بلوغ زود رس جنسی را در آن ها بوجود آورد. اما بعضی از روانشاسان این آموزش را در این مناسب دانسته و می گویند با آشنایی کامل از سن کودکی کمتر دچار اختلالات روانی و رفتاری در آینده می شوند !!!!!!!!!!!
فقط تعداد 3 عكس با ایجاد تغییراتی توانستیم دراینجا قرار دهیم .

 

جنجال آموزش مسائل جنسی درمهدکودک ها +عکس

جنجال آموزش مسائل جنسی درمهدکودک ها +عکس

جنجال آموزش مسائل جنسی درمهدکودک ها +عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان