moharam

خنده دارترین ترجمه انگلیسی به فارسی (تصویری)

خنده دارترین ترجمه انگلیسی به فارسی (تصویری)
وضو گرفتن در آبدارخانه اکیداً ممنوع است.
  
لطفاً جمله زیر را به انگلیسی روان ترجمه کنید:

وضو گرفتن در آبدارخانه اکیداً ممنوع است

.

.

.

.

.

.

سخته ؟ نه فکر نمی کنم اونقدرها هم سخت باشه
چون ترجمۀ صحیح در زیر اومده

ببینید آیا تونستید درست ترجمه کنید ؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یک کمی پایین‌تر

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ترجمۀ دقیق ، صحیح و روان جمله بالا اینه:خنده دارترین ترجمه انگلیسی به فارسی (تصویری) خنده دارترین ترجمه انگلیسی به فارسی (تصویری) 

 

خنده دارترین ترجمه انگلیسی به فارسی (تصویری)
شاید شما مطمئن نباشید ولی شخص مترجم اونقدر مطمئن بوده که
حتی زحمت قاب گرفتن این متن زیبا را هم کشیده … !
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان