آموزش رقص سینوسی (طنز تصویری)

آموزش رقص سینوسی (طنز تصویری)

آموزش رقص سینوسی!!

طنز تصویری و شاد از مدل رقص سینوس ریاضیات … این هم مدل جدید خلاقیت شاد و سرگرم کننده.

 

آموزش رقص سینوسی (طنز تصویری)

سینوس ریاضیات چیست؟

به طور کلی توابع مثلثاتی برای یک زاویه را سینوس ریاضی می گویند. معنی فارسی و ساده ی سینوس، بغل یا سینه می باشد. که حالات زاویه را تشریح می کند.

نسبت های مثلثاتی به صورت زیر تشریح می شود که با وجود این نمودار، رقص طنز تصویری کشیده شد.

  • در سینوس و تانژانت، ضلع مقابل رفته توی صورت کسر.
  • در کسینوس و کتانژانت، ضلع مجاور رفته توی صورت کسر.
  • وتر همیشه در مخرج سینوس و کسینوس قرار دارد.
  • تانژانت و کتانژانت معکوس هم هستند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان