ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

نکات مهم و قابل توجه برای تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
نکات مهم و قابل توجه برای تعبیر خواب

۱- رؤیای انساندر درجه اوّل حکم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد که این شامل دو قسم از خوابهامی گردد.(رؤیای صادقانه و نمادین)که در سه مقطع گذشته و حال و آینده خواب بینندهدیده است.

۲- رویای انسان به سه دسته تقسیم می گردد:
الف)صادقانه
ب) نمادیننکات مهم و قابل توجه برای تعبیر خواب
ج) کاذبه

۳- اطلاعاتی که در خواب بهبیننده داده می شود دارای پنج محور زیر است:
الف) فقط مربوط به شخص خواببیننده است.
ب) مرتبط به شخص یا اشخاص حاضر در خواب میباشد.
ج) بین شخص بیننده و شخص یا اشخاص حاظر در خوابباشد.
د) به هیچ یک از موضوعات پیشین مرتبط نباشد.
ه) بهموضوع یا شخص یا جمعی که در خواب حاضر نیستند مرتبط می گردد.

۴- از لحاظمنفی یا مثبت یا خنثی بودن دارای پیامی گویا باشد.

۵- فاکتور زمان دررؤیای صادقانه و نمادین بر محور عدد مقدّس هفت استوار است گاهی حکمت و مصلحت خداوندتعبیر آن را به زمان دیگری موکول می نماید،لذا بعد از اینکه از خواب بیدار می شویداز یک ثانیه ،یک دقیقه،یک ساعت،یک روز،یک هفته،یک ماه،یک سال منتظر تعبیر آن باشیدو لازم است بدانید هر انسانی که دارای زبانی صادق و قلبی پاک باشد زمان تعبیر خواباو در بیداری به حداقل می رسد.مگر آنکه خواست خداوند نباشدنکات مهم و قابل توجه برای تعبیر خواب


a