تعبیر خواب حرف (گ) از معبران مشهور

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف (گ) از معبران مشهور

تعبیر خواب و رویایی که با حرف گ شروع می شود

 

تعبیر خواب بستگی به روحیه شما در روز گذشته و حس و حال شما دارد. افرادی خواب های خاص تعبیر دار می بینند که روح معنوی بالایی داشته باشند و نسبت به مسائل روزانه خود درگیری زیادی نداشته باشند.

افرادی هم هستند که با توجه به مراقبه هایی که انجام میدهند می توانند در مدت زمان بسیار کوتاهی از آینده خبردار شوند. با توجه به خوابی که می بینند.

 

در اینجا به تعبیر خوابهایی می پردازیم که با گ شروع می شود.

 

 

تعبیر خواب گاز

 استشمام بوی گاز در خواب، علامت آن است که بدبینی شما نسبت به دیگران باعث می شود با آنها رفتار ناعادلانه ای کنید. بعدها از رفتار خود پشیمان خواهید شد.

اگر از بوی گاز در خواب احساس خفگی کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری و ولخرجی به دردسر خواهید افتاد. اما اگر در خواب بتوانید از شیر بوی گاز خود را رها سازید، علامت آن است که بی آنکه خود بدانید دشمنانی دارید اگر متوجه آنا نشوید شما را نابود خواهند ساخت.

 بستن شیر گاز در خواب، نشانة آن است که با بی رحمی شادی خود را تباه می سازید . روشن کردن گاز در خواب ، علامت آن است که راهی برای فرار از بدبختی خواهید یافت.

 

 

تعبیر خواب گاری

 

اگر خواب ببینید سوار گاریی شده اید، دلالت بر آن دارد که برای پس انداز تمام اوقات شما صرف کار خواهد شد.

دیدن گاری در خواب، نشانة رسیدن خبرهای بد از طرف دوستان یا خویشان به شما است.

اگر خواب ببینید گاری می رانید، نشانة موفقیت در کار و دیگر امور است.

اگر عاشق و معشوقی خواب ببینند سوار گاریی شده اند دلالت بر آن دارد که علیرغم توطئه های دیگران به هم خواهند رسید.

 

 

تعبیر خواب گاو

 

اگر خواب ببینید گاوها آمادة شیر دادن هستند، نشانة رسیدن به تمامی امید هاست.

 

 

تعبیر خواب گاو صندوق

 

دیدن گاو صندوق در خواب، نشانة ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانه است.

اگر خواب ببینید می کوشید رمز قفل گاوصندوق را کشف کنید، علامت آن است که بخاطر اینکه نقشه هایتان به سرعت به ثمر نمی رسد، می ترسید همة آنها نقش بر آب شود.

دیدن یک گاوصندوق خالی در خواب، علامت آن است که نومید و دلسرد خواهید شد.

 

تعبیر خواب گچ

 

اگر خواب ببینید دیوارها را گچ کاری می کنید، علامت آن است که به پیروزی قطعی در زندگی دست نخواهید یافت.

 اگر خواب ببینید گچ بر روی شما می ریزد، علامت آن است که با مصیبتی تمام و کمال رو در رو خواهید شد.

اگر خواب ببینید گچ کاران مشغول کار هستند، علامت آن است که به حد کافی درآمد خواهید داشت تا بتوانید آسوده زندگی کنید.

 

تعبیر خواب گذرنامه

 

 اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید، نشانة آن است که دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند.

 اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ می کنند، علامت آن است که بر مشکلات غلبه می یابید و به مقام مهمی دست می یابید.

 

 

تعبیر خواب گربه

 

اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید، نشانة بدبختی است.

اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.

 اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید.

 اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانة مرگ قرار می گیرد، اما اگر خواب ببینید گربة لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانة آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود.

شنیدن صدای گربه در خواب، نشانة لطمة خوردن از دوستی ریاکار است.

 اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید، از چنگ شما بیرون می آورد.

اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانة آن است که دیگران به او خیانت می کنند .

خواب گربه مفید و تمیز ، نشانة‌ زیان مالی است.

اگر تاجری در خواب گربه ببیند نشانة آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند.

 دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه، در خواب، نشانة آغاز دعوا و کشمش است.

 

گریه

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است.

چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی.

دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیر خواب به هیچ وجه تعبیر ندارد.

 

 

تعبیر خواب گرداب

 

دیدن گرداب در خواب، نشانة روبرو شدن با خطری بزرگ است. اگر مراقب خود نباشید، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت.

 

 

تعبیر خواب گردباد

 

اگر خواب ببینید میان تندبادی قرار گرفته اید، علامت آن است که برای ثروتمند شدن نقشه هایی خواهید کشید اما تمام طرحها و نقشه هایتان با شکست روبرو خواهد شد.

دیدن گردباد در خواب، علامت آن است که مدتی طولانی با مصیبتی کشمکش خواهید داشت. دوستان در کمال خونسردی و بی تفاوتی با شما رفتار خواهند کرد.

 

 

تعبیر خواب گردن

 

 اگر در خواب گردن خود را ببینید، نشانة آن است که ناراحتیهای موجود، بر کار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت.

 اگر در خواب از گردن کسی تعریف کنید، نشانة آن است که عشق به مادیات باعث شکستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد.

 اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است، نشانة آن است که اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد.

 

تعبیر خواب گردنبند

 

 اگر دختری خواب ببیند نامزدش گردنبندی به گردن او می اندازد، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهد کرد و صاحب فرزندانی سالم و تندرست خواهد شد . اما اگر خواب ببیند گردنبند را گم کرده است، علامت آن است که اندوه در زندگی او راه می یابد.

اگر مردی خواب ببیند نامزدش گردنبندِ نامزدی را به او پس می دهد، نشانة آن است که با حوادثی مأیوس کننده روبرو خواهد شد. زن مورد علاقه اش با او رفتاری ناپسند خواهد کرد.

 اگر زنی خواب ببیند گردنبند خود را می شکند، نشانة آن است که با همسری ازدواج خواهد کرد که عاشق تغییر و تحول در زندگی است.

 

تعبیر خواب گردو

 

خوردن گردو در خواب، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود.

اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، نشانة آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

دیدن گردوهای پوک در خواب، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، نشانة آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد.

اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید، نشانة آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

 

تعبیر خواب گرگ

 

دیدن گرگ در خواب، نشانة آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند. 

اگر خواب ببینید گرگی را می کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.

 شنیدن زوزة گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می کشاند.

 

 

تعبیر خواب گرما

 

اگر در خواب احساس کنید از گرما عاجز شده اید، علامت آن است که به خاطر نیرنگ یک دوست طرحهای شما به شکست می انجامد.

 

 

تعبیر خواب گرمابه

 

اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت.

اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود.

 

 

تعبیر خواب گرو

 

 اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانة آن است که در آستانة زیان مالی قرار گرفته اید.

گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب ، علامت قدرت مالی برای پرداخت قروض است.

 اگر خواب ببینید مشغول بررسی چک و سفته هایی هستید که از دیگران به عنوان گرو گرفته اید، نشانة آن است که برای پیشرفت در زندگی امکانات زیادی در اختیار شما خواهد بود.

 

 

تعبیر خواب گره

 

دیدن گره در خواب ، علامت آن است که زندگی شما دچار پیچیدگی هایی می شود که به سختی قادر به حل آن خواهید شد .

 

 

تعبیر خواب گریستن

 

 گریستن در خواب، علامت آن است که بین افراد خانوادة شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد.

اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز، با کسی آشتی خواهید کرد.

 اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.

اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب گزیدن

 

اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد، نشانة آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد.

 اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است، نشانة آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب گِل

 

 دیدن گِل در خواب، نشانة ناتوانی در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست.

اگر خواب ببینید ساحلی گِلی را حفر می کنید، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته های دشمنان خود خواهید شد.

 اگر خواب ببینید در حین حفر زمینی خاکی به گِل می رسید، علامت آن است که حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جدید، باز می دارد.

اگر زنان در خواب گِل ببینند، دلالت بر آن دارد که در امور عشقی ، اجتماعی و کار با سردر گمی روبرو خواهند شد.

 

 

تعبیر خواب ُگل

 

 دیدن باغی در ُگل های تازه و شاداب در خواب، نشانة آن است که با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت.

دیدن گل سفید در خواب، نشانة اندوه است.

دیدن گلهای پژمرده در خواب، نشانة اتفاقات غم انگیز و نومیدی است.

اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند، نشانة آن است که خواستگارانی بسیار خواهد داشت.

 اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشک روییده اند، علامت آن است که در تجارت شکست خواهید خورد اما با روحیة عالی و تلاش و کوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید.

 

 

تعبیر خواب گلابی

 

خوردن گلابی در خواب، نشانة کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل رفتن سلامت است.

اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی که از شاخة درخت آویخته است تعریف می کنید، علامت آن است که شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهید شد.

 چیدن گلابی در خواب، علامت آن است که بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید از گلابی کمپوت درست می کنید، نشانة آن است که از نظر فکری تغییر خواهید یافت.

پختن گلابی در خواب، نشانة داشتن روابط عاشقانه کم دوام است.

 

 

تعبیر خواب ُگلخانه

 

دیدن گلخانه در خواب، علامت آن است که با گوش سپردن به تملق و چاپلوسی دیگران موقعیت خود را در معرض نابودی قرار می دهید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که با مشکلاتی روبرو خواهد شد که شاید منجربه بی آبرویی او می شود.

 

تعبیر خواب گلدان

 

دیدن گلدان در خواب، علامت آن است که در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شکست می خورید.

 دیدن گلدان شکسته در خواب، علامت آن است که به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید داشت.

 

 

تعبیر خواب گلف

اگر خواب ببینید مشغول بازی گلف یا تماشای این بازی هستید، نشانة آن است که در کسب لذتی افراط می کنید. باختن در بازی گلف، علامت آن است که فردی نادان شما را تحقیر خواهد کرد.

 

 

تعبیر خواب گل کلم

اگر خواب ببینید گل کلم می خورید، نشانة آن است که بخاطر کوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت.

دیدن گل کلم در حال رشد، نشانة آن است که پس از شکست و ناکامی آینده ای درخشان خواهید داشت.

 اگر دختری در باغ، گل کلم ببیند، علامت آن است که بخاطر حرفهای پدر و مادرش ازدواج می کند، نه با ارادة خود.

 

تعبیر خواب گلو

دیدن گلویی زیبا در خواب ، نشانة یافتن مقامی بالاتر در زندگی است.

اگر خواب ببینید گلوی شما درد می کند، نشانة آن است که هنگام ارزیابی دوست خود، متوجه می شوید که او شما را فریب داده است.

 

 

تعبیر خواب گمرک

 دیدن ادارة گمرک در خواب، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد.

 اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک می شوید، نشانة آن است که برای رسیدن به مقامی تلاش می کنید.

اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون می آیید، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهای تجاری دارد.

 

 

تعبیر خواب گنبد

 

 اگر خواب ببینید از روی گنبد ساختمانی به منظرة غریبی چشم دوخته اید، علامت آن است که تغییر خوشایندی در زندگی پدید می آید و میان بیگانگان به مقامی افتخارآمیز دست می یابید.

اگر در خواب از فاصلة دوری گنبدی ببینید، نشانة آن است که هرگز به انتهای جادة آرزوها نمی رسید.

 

 

تعبیر خواب گنج

یافتن گنج در خواب، علامت آن است که ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت.

گم کردن گنج در خواب، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد.

 

 

تعبیر خواب گنجشک

دیدن گنجشک در خواب، نشانة آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد، با علاقه و محبت به داستانهای غم انگیز دیگران گوش می سپارد و با بخشندگی به دیگران، محبوبیتی به دست می آورید.

 دیدن گنجشکی زخمی در خواب، نشانة اضطراب و پریشان خاطر شدن است.

 

 

تعبیر خواب گندم

 دیدن مزارع وسیع در خواب، علامت آن است که سودی کلان از تجارت و کارهای خود به دست خواهید آورد.

 دیدن گندمهای رسیده و آمادة برداشت در خواب، علامت آن است که به ثروتی حتمی دست می یابید و با عشق زندگی خود را ادامه می دهید.

 اگر خواب ببینید دانه های درشت گندم را در خرمن کوب می ریزید، علامت آن است که درِ سعادت به روی شما گشوده خواهد شد.

 دیدن کیسه های گندم در خواب، علامت آن است که به زودی به اوج پیروزی و موفقیت خواهید رسید .

اگر خواب ببینید، گندمها، در انبار خیس شده اند، علامت آن است که منافع شما به دست دشمنان تباه می گردد. 

خوردن جوانة گندم در خواب، علامت آن است که برای رسیدن به حق خود به سختی تلاش می کنید و سرانجام آن را به دست می آورید.

 اگر خواب ببینید هنگام بالا رفتن از تپه ای پوشیده از گندم، ساقه ها را می گیرد و خود را بالا می کشید، علامت آن است که از سعادتی بزرگ بهره مند می شوید، و به مقامی ویژه دست می یابید.

 

 

تعبیر خواب گوجه فرنگی

 

1ـ خوردن گوجه فرنگی در خواب، نشانة آن است که به سلامتی کامل دست خواهید یافت.

2ـ دیدن گوجه فرنگی های درشت در خواب، نشانة آن است که محیط خانوادگی شما لبریز از شادمانی و نشاط خواهد شد.

3ـ اگر دختری در خواب گوجه فرنگی های رسیده ببیند، نشانة آن است که هنگام ازدواج، شادمانی بزرگی او را فرا خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب گور

 

 اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده است، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید.

 اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است.

 اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید، نشانة نومیدی و از دست دادن دوستان است.

اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می شود و بینندة خواب ثروت خود را از دست می دهد.

 دیدن گور خود در خواب، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت.

 اگر خواب ببینید گوری حفر می کنید، علامت آن است که به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می کنند. اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید، نشانة آن است که بر دشمنان خود غلبه می کنید، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد، علامت آن است که از گرفتاریی نتیجة مطلوبی به دست می آورید.

 اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید، و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است، علامت آن است که دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد.

 اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می افتد. جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد.

 دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است، علامت آن است که اگر مسئولیتی به اندازة تحمل خود به عهده بگیرید، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت.

دیدن جسد خود میان قبر، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس کننده است.

 

 

تعبیر خواب گورخر

دیدن گورخر در خواب، نشانة آن است که به کارهای متنوع علاقمند خواهید شد.

دیدن گورخر وحشی در خواب، نشانة آن است که به راهی پا خواهید گذاشت که هنگام پایان آن چندان خرسند نخواهید بود.

 

 

تعبیر خواب گورکن

خواب گورکن، نشانة آن است که بعد از پنجه نرم کردن با مشکلات و سختیها به خوشبختی دست خواهید یافت .

 

 

تعبیر خواب گوز

دیدن گوزن در خواب، علامت یافتن دوستانی درستکار و حقیقی است.

 اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند، علامت وفاداری در عشق است.

 

 

تعبیر خواب گوژپشت

دیدن گوژپشت در خواب، نشانة شکستهای غیرقابل پیش بینی است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان