آیا متوجه پیچیدگی این تصاویر دیدنی می شوید !!

آیا متوجه پیچیدگی این تصاویر دیدنی می شوید !!
به این تصاویر با دقت نگاه کنید. این تصاویر مربوط به شرکتی است که تولید کننده نخ دندان می باشد.
آیا متوجه مشکل خاصی در تصاویر شدید؟

در تصویر اول زن 6 انگشت دارد
در تصویر دوم مرد یک گوش ندارد
این تبلیغ سعی بر این دارد که بگوید یک دندان کثیف حتی بیشتر از نقص عضو مشخص از نظر مردم قابل دیدن است


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان