تعبیر خواب حرف ژ

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ژ

تعبیر خواب هایی که با حرف ژ شروع می شود

رویا و خوابهایتان همواره رنگی رنگی و پر از حس خوب و اتفاقهای زیبا. منفی های خوابتان را به فال نیک بگیرید، چرا که خوابهای بد ما را از خطرات زندگی واقعی دور می کند و این یعنی داشتن آرامش و امنیت در زندگی دنیوی.

تعبیر خواب ژنرال‏

اگر در خواب ژنرالى ببینید، به این معنا است که در کارها پیشرفت می‏کنید. اگر خودتان را یک ژنرال ببینید، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر عهده‏ ى شما می گذارند و باید تمام تلاش و همتتان را به کار ببرید تا موفق و سربلند شوید.

 

تعبیر خواب ژنرال

 

خواب ژله‏

بیتون می‏گوید: درست کردن ژله در خواب، نشانه ‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن ژله هستید، نشانه ‏ى آن است که بر مشکلات غلبه پیدا می کنید.

 

خواب ژله

 

تعبیر ژنراتور

هر که در خواب ژنراتور یا مولد برق ببیند، نشانه رسیدن به مقاصد است. چشم انداز به تحقق رویاها و اهدافی که بیننده به دنبال آن است تعبیر می شود.

 

تعبیر ژنراتور

تعبیر خواب ژنده پوش

ژنده پوش به کسی می گویند که لباس های بسیار کهنه، پاره و کثیف می پوشد. اگر در خواب ببینید که لباس ژنده ای بر تن دارید نشانه ی آن است که کاری انجام داده اید که از چشم مردم و عزیزانتان افتاده اید.

اگر ببیند کسی لباس ژنده پوشیده است مراقب باشید با چه کسانی نشست و برخاست می کنید. در انتخاب دوست بیشتر دقت کنید تا بر شخصیت و موقعیت اجتماعی و فردی شما تاثیر بد نگذارد.

 

تعبیر خواب ژنده پوش

خواب ژولیده

اگر در خواب ببینید ژولیده و آشفته هستید تصمیم به انجام کاری دارید که ترس و واهمه دارید، با توکل به خدا انجام دهید نتیجه ی خوبی دارد.

اگر دیگران را پریشان و ژولیده ببینید شخصی از شما کمک می خواهد و غرورش اجازه در خواست کمک نمی دهد. شما هوشیار باشید و در این امر خیر سهیم شوید.

 

خواب ژولیده

 

تعبیر خواب ژاکت

تعبیر ژاکت در رویای شما نشانه ی عزت و آبرو است. همانند دیگر پوشاک، منوط به این که ژاکت نو است یا کهنه و پاره.

اگر به رنگ های شاد و نو باشد نشانه ی عزت و مقام شما و به خواسته هایتان می رسید و اگر بر عکس این باشد شما باید احتیاط کامل را در رفتار و تصمیمات خود داشته باشید.

ژاکت نو پوشیدن در خواب شما را از هر چه آسیب، چشم و نظر، بیماری و خطرات باشد مصون می دارد.

 

تعبیر خواب ژاکت

 

تفسیر ژیلت در رویا

ژیلت که ابزاریست برای تمیز کردن و شیو بدن، اگر دیدید که با ژیلت موهای بدن خود را می زنید دو تعبیر دارد:

اول این که غم و غصه و ناراحتی از شما دور می شود اگر درگیر مشکلات هستید.

دوم اینکه اگر مال زیادی دارید بخشی از آن از شما دور می شود.

 

تفسیر ژیلت در رویا

برای دیدن تعبیر و تفسیر خوابهایتان حتما نگاهی به تقویم ساعت و روز خوابی که دیده اید داشته باشید. در هر شب ماه قمری تعبیر خوابها متفاوت است. می توانید از لینک احکام تعبیر خواب، در روز و ماه قمری وقایع پیشگویی شده را بخوانید.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان