تعبیر خواب حرف س

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب هایی که با حرف س شروع می شود.

تفسیر رویای شما بر اساس وقایع مهم و اصلی خوابتان که با حرف س شروع می شود مثل کلمات زیر:

ساتور

دیدن ساتور در خواب، علامت آن است که با ولخرجی افراطی در معرض نقشة افراد شرور قرار می گیرد. اگر در خواب ساتور شکسته یا زنگ زده ای ببینید، نشانة آن است که از دست مردم جاه طلب به ستوه می آیید.

***************************

ساحر

جادوگر در خواب، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها از کار خود، لذتهایی نیز خواهید برد. دیدن ساحر، نشانه آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس تبدیل می گردد.

 

***************************

ساختمان

ساخت ساختمان، نشانة آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می آورید. اگر صاحب ساختمانی شکوهمند هستید، از خانه فعلی نقل مکان می کنید.

ساختمانهای قدیمی و مخروبه، علامت آن است که در هر کاری که به آن اقدام کنید، شکست خواهید خورد. دیدن ساختمانی بزرگ و باشکوه نشانة عمر طولانی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در کشورهای دوردست است.

ساختمانهای کهنه و کثیف، نشانة بیماری و شکست در عشق و کار است.

 

***************************

سارق

اگر خواب ببینید سارق هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانة آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد. اگر دیدید دزدی را تعقیب می کنید یا او را دستگیر می کنید، نشانة آن است که بر دشمنان خود پیروز می شوید.

 

***************************

ساس

خواب ساس، علامت بیماری وخیم و اوضاع نابسامان است، اگر تعداد ساسها زیاد باشد علامت بدبختی است.

اگر ساسها مرده به نظر برسند، نشانة وقوع بیماری و ناراحتی است. اگر ساسها را زیر پا له کنید و بجای خون از تنشان آب بیرون بزند، نشانة خطر و اتفاقی شوم است.

اگر ساسها روی دیوار راه می روند و شما روی آنها آب جوش می ریزید، نشانة بیماری سختی است که شما را پریشان می کند. اما به مرگ نمی انجامد.

 

***************************

ساعت دیواری

دیدن ساعت در خواب، نشانة خطر از سوی دشمنان است. شنیدن ضربه های ساعت دیواری در خواب، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند.

 

***************************

ساعت مچی

ساعت مچی در خواب، نشانة آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود. اگر به ساعت مچی خود نگاه می کنید، نشانة آن است که کوشش و تلاشهای شما را در اثر رقابت به شکست می انجامد.

اگر ساعت مچی شما به زمین می افتد و می شکند، نشانة آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد. اگر شیشه ساعت مچی شما به زمین می افتد، نشانة آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود.

اگر زنی ساعت مچی خود را گم کرده است، نشانة آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می سازد.

اگر از جایی ساعتی دزدیدید، نشانة آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد.

 اگر به کسی ساعت مچی هدیه دادید، نشانة آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد.

 

***************************

سالاد

خوردن سالاد، نشانة آن است که با مردمی ناپاک حشر و نشر پیدا خواهید کرد. اگر دختری خواب ببیند سالاد درست می کند، نشانة آن است که نامزد او مردی دمدمی مزاج خواهد بود.

 

***************************

سبد

اگر خواب ببینید سبدی پر را حمل می کنید یا به سبدی پر می نگرید، نشانة آن است که به موفقیت کامل می رسید، اما اگر سبد خالی باشد، نشانة نارضایتی و اندوه است.

 

***************************

سبزه

دیدن سبزه، نشانة ترقی و پیشرفت و شهرت است. برای افراد جوان علامت مسافرت از طریق دریاست. اگر، چمنزار پهناوری ببینید، نشانة تحمل سختیهای کم اهمیت است.

دیدن چمنزار خشکیده در خواب، نشانة بدبختی و اندوه است. دیدن چمنزار سبز و دور از آفت، نشانة خوشبختی و شادمانی است.

 

***************************

سبزیجات

خوردن سبزیجات، علامت آن است که هنگام خوشبختی و لذت بردن از زندگی درمی یابید که مورد سوء استفاده قرار گرفته اید. سبزیجات فاسد و پژمرده در خواب  نشانة ابتلا به غم و اندوهی بی پایان است.

دختری که در خواب سبزی پاک می کند، نشانة آن است که با مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد کرد.

 

***************************

سبیل

1ـ اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته اید، نشانة آن است که خودستایی و غرور شما باعث می شود از خوشیهای زندگی لذت چندانی نبرید. اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت.

کوتاهی سبیل در خواب، نشانة آن است که از دوستان شرور و لذتهای نادرست دوری می کنید و به مقام می رسید.

***************************

ستاره

اگر ببینید به ستارگانِ درخشانِ آسمان نگاه می کنید، نشانة آن است که از سلامتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد. دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانة روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.

دیدن شهابی که از کنار ستارگان می گذرد، نشانة راه یافتن غم و اندوه به زندگی است. دیدن ستارگان به شکل مرموز  نشانة آن است که در آینده ای نزدیک دگرگونیها و تحولاتی غریب پیش می آید.

اگر ستاره ای فرود می آید یا به دور زمین می چرخد و به شما اصابت می کند، نشانة آن است که در خانوادة شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد.

 

***************************

ستایش

اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید، به مقامی بالاتر خواهید رسید. اگر کشاورزی خواب ببیند به ستایش خدا یا خانواده اش می پردازد، علامت آن است که محصولات فراوانی به دست خواهد آورد.

اگر دختری خواب ببیند زندگی خود را صرف ستایش و پرستش از مذهبی کرده است، علامت آن است که شوهری نجیب و مهربان نصیبش خواهد شد.

 

***************************

سَر

1ـ دیدن سَرِ آدمی سرشناس در خواب، علامت آن است که با افراد بسیار پرنفوذ و قدرتمندی آشنا می شوید و آنها شما را در انجام کارهایی مهم یاری می کنند. اگر سر خودتان را در خواب ببینید، نشانة آن است که به بیماری مغز و اعصاب دچار می شوید.

سر خون آلود و جداشده از تن در خواب، نشانة آن است که عزیزترین امیدهای شما با نومیدی از بین می رود. اگر خواب ببینید دو یا چند سر دارید نشانة آن است که در زندگی به سرعت ارتقاء می یابید.

سر یک حیوان در خواب، علامت آن است که خواسته های شما حول محورهای مادی و لذتهای دنیوی می گردد. اگر در خواب سر خود را بشویید، نشانة آن است که بخاطر نظرات منصفانه، شما محبوب دیگران هستید.

 

***************************

سرایدار

سرایدار در خواب، علامت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد. اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید، نشانة آن است آرامش شما کمی بهم می ریزد.

اگر در خواب برای خانه خود سرایدار پیدا کنید، علامت آن است که کارهایتان به خوبی پیش خواهد رفت، و دوستان و همنشینانی درخور احترام خواهید یافت.

 

***************************
سرباز

رژه سربازان در خواب، نشانة آن است که پس از افراط در اعمالی ناپسند و ترک آن اعمال، به مقاماتی برتر از رقیبان خود دست می یابید. سرباز زخمی در خواب، نشانة آن است که بدبختی دیگران به زندگی شما هم آسیب خواهد رساند. اگر خواب ببینید سربازی لایق هستید، یعنی به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

 

***************************

سربریدن

اگر خواب ببینید سر از بدن شما جدا شده است، نشانة شکست در کار و مغلوب شدن است. اگر سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است، نشانة تبعید و مرگ است.

 

***************************

سرخک

اگر خواب ببینید به بیماری سرخک مبتلا شده اید، یعنی اینکه افکار اضطراب آور با کار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد کرد. اگر ببینید دیگران به بیماری سرخک مبتلا شده اند، کارهای دیگران شما را به دردسر خواهد انداخت.

 

***************************

سُرخوردن

اگر ببینید از جایی سر می خورید، نشانة آن است که نامزد شما پیمان شکنی می کند و شما را به دام نومیدی می اندازد. اگر خواب ببینید از شیب دامنة تپه ای پوشیده از علفهای سبز سر می خورید، نشانه ی آن استکه وعده های فریبنده شما را به نابودی خواهد کشاند.

 

***************************

سَرشیر

اگر کشاورزی سرشیر ببیند، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگی مطلوب می باشد. اگر خواب ببینید سرشیر می نوشید، بزودی سعادتمند خواهید شد. اگر عشاق خواب سرشیر ببینند، بزودی با عشاق خود پیمان ازدواج می بندند.

 

***************************

سرطان

اگر خواب ببینید بیمارِ مبتلا به سرطان با موفقیت معالجه می شود، نشانة آن است که وضع زندگی فقیرانة شما متحول می گردد و پیشرفت چشمگیری به سوی ثروتمند شدن خواهید داشت.

اگر شخصی به سرطان مبتلا شده، نشانة آن است که یکی از نزدیکان شما دچار بیماری خواهد شد، اما اگر تجار چنین خوابی ببینند، نشانة آن است که در کارهای خود با کسادی روبرو خواهند شد.

دیدن شخص مبتلا به سرطان در خواب، نشانة آن است که عشق به سردی مبدل می شود و کارها با کسادی و خرابی توأم می شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار می گیرد.

 

***************************

سرفه

اگر در خواب سرفه آزارتان می دهد، نشانة آن است که باید از سلامتی جسمانی خود مراقبت کنید در غیر این صورت بیمار خواهید شد. اگر در خواب صدای سرفة دیگران را بشنوید، نشانة آن است که سرانجام از محیطهای نامطلوب فرار م کنید.

 

***************************

سرقت

اگر ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانة عقده ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست. اگر خواب ببینید متهم به سرقت چیزی شده اید، پس از اندوه و ناراحتی این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.

اگر خواب ببینید کسی را متهم به سرقت کرده اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.

 

***************************

سرکه

خوردن سرکه در خواب، علامت آن است که از تن دادن به کاری که شما را مضطرف و نگران می سازد، اجتناب خواهید کرد.

ریختن سرکه روی سبزیجات، نشانة شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است. دیدن سرکه در خواب، علامت خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند.

 

***************************

سرما

اگر خواب ببینید از سرما رنج می برید، علامت آن است که باید بیشتر مراقب سلامت و دیگر امور مربوط به خود باشید، دشمنان برای نابودی شما در حال کشیدن نقشه اند.

***************************

سرمازدگی

اگر خواب ببینید از سرمازدگی رنج می برید، دلالت بر آن دارد که تصادف یا بیماری شما را تهدید می کند، و ممکن است به علت هراس و وسواس بیش از اندازه با دوستانی که شریک شما هستند، معاملة زیان آوری انجام دهید.

 

***************************

سَرو

اگر درختانِ سرو سبز ببینید، دلالت بر پیروزی در کاری دارد. دیدن درختان سرو خشک در خواب، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود، دست نمی یابید.

 

***************************

سرهنگ

اگر خواب ببینید تحت فرمان سرهنگی هستید، نشانة آن است که در به دست آوردن امتیازات اجتماعی و شغلی، شکست می خورید. اگر ببینید سرهنگ هستید، علامت آن است که با تدابیری می خواهید، مقام خود را از دیگر دوستان برتر نگه دارید.

 

***************************

سطل

سطل هایی پر از شیر در خواب، نشانة معاشرت با افرادی سالم و دوست داشتنی است. دیدن سطلی تهی در خواب، علامت خرابی محصولات و کمبود مواد غذایی است. اگر ببینید دختر جوانی سطلی را حمل می کند، علامت آن است که به کارهای خانه علاقه ای خاص پیدا خواهید کرد!

 

***************************

سفر به خارج

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد.

 

***************************

سقط جنین

اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می کنند، علامت آن است که وی به موضوعی می اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید. اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می کند، نشانة آن است که در حرفة خود، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد.

 

***************************

سقوط

اگر ببینید بعد از سقوط، آسیبی نمی بینید، اما وحشت زده اید، نشانة آن است که با تقلای بسیار، سرانجام به افتخار و ثروت دست می یابید.

اما اگر در حین سقوط زخمی شوید، علامت آن است که با سختیها و فقدان دوستان روبرو می شوید.

 

***************************

سکه

 

سکة طلا در خواب، نشانة سفرهای دریایی و لذت و خوشی از سفرهاست. سکة نقره در خواب، یعنی در صمیمی ترین خانواده ها اختلاف و دعوا بوجود می آید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش سکه ای نقره به او می دهد، دلالت بر آن دارد که نامزدش او را ترک می گوید.

دیدن سکة مسی در خواب، علامت دردهای جسمانی و نومیدی است. دیدن سکة نیکِلی، یعنی کارهای پست به عهدة شما گذارده خواهد شد.

اگر در خواب سکة نقره ای به نظرتان شفاف و درخشان بیاید، یا میان دیگر سکه های شما جلوة خاصی داشته باشد، نشانة سعادت و خوشبختی است.

 

***************************

سگ

اگر در خواب سگی شرور ببینید، نشانة دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است. اگر سگی خود را دوستانه به شما می مالد، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است.

اگر سگی از نژاد اصیل دارید، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می یابید.

 اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می کند. دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب، دلیل بر بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد.

اگر صدای پارس سگ بشنوید، نشانة شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد. دیدن سگ دست آموز، علامت ابراز عشق یا خودخواهی و کوته فکری است.

 

***************************

سِل

اگر خواب ببینید به بیماری سِل مبتلا شده اید، علامت آن است که در محاصره خطری قرار می گیرید. دوستان خود را حفظ کنید. صدقه به مستحق بدهید و خیریت خوابتان را می بینید.

 

***************************

سلول زندان

اگر خواب دیدید که در سلولی زندانی هستید ، نشان ی مداخله مردم حسود است که منجر به شکست شما در کاری پر منفعت خواهد شد. اما اگر بتوانید از سلول خود بگریزید، علامت آن است که دوره ای از انجام کاری مطلوب، لذت خواهید برد.

 

***************************

سنبل

دیدن گل سنبل یا چیدن این گل در خواب، نشانة این است که با ناراحتی و اندوه از دوستی جدا خواهید شد. اما این جدایی علی رغم احساس شما نتایج خوبی به بار خواهد آورد پس نگران نباشید.

 

***************************

سنتور

سنتور در خواب، نشنة آن است که برترین آرزوهای شما با اندیشه هایی عمیق و با ارزش به دست می آید. اگر زنی در خواب سنتور ببیند، علامت آن است که زندگی او دور از حسادتهای زنانه خواهد بود.

 

***************************

سنجاب

دیدن سنجاب در خواب، نشانة پیروزی در کارها و یافتن دوستانی سازگار و صمیمی است. کشتن سنجاب در خواب، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است.

اگر سگی در پی گرفتن سنجابی است، نشانة آن است که با دوستان خود اختلاف پیدا خواهید کرد.

 

***************************

سنجاق

سنجاق در خواب، نشانة روبرو شدن با اختلافات و مشاجرات خانوادگی است. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که باید با نامزد خود مودبانه رفتار کند.

2ـ اگر خواب ببینید سنجاقی میان لبها می گذارید، علامت آن است که حوادثی شما را در مرز خطرناکی قرار می دهد.

 

***************************

سنجاقک

سنجاقک در خواب، علامت آن است که در اثر بدبختی بیش از اندازه به دیگران وابسته خواهید شد. اگر زنی در خواب سنجاقک ببیند، نشانة آن است که همسری تندخو خواهد داشت.

 

***************************

سند

اسناد و مدارک در خواب، علامت آن است که اتفاقاتی نقشه های شما را برای تصاحب ثروت نقش بر آب می سازد.

اگر ببینید سندی را امضاء می کنید، علامت این است که علی رغم تلاشهای شرورانه دشمنان، اطرافیان به شما اعتماد خواهند کرد.

گم کردن سند، علامت آن است که برای احقاق حقوق خود با دشمنان کشمکش خواهید کرد. اگر سندی را امضاء می کنید، علامت آن است که برای رسیدن به پیروزی در دادگاه باید با دقت وکیل خود را انتخاب کنید. پ

***************************

سنگ

 سنگ در خواب، نشانة آن است که با ناراحتیها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد. راه رفتن از میان سنگها، نشانه راهی سخت و ناهموار خواهد بود.

دیدن ریگهای کوچک، نشانة این است که از مسایل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد. اگر سنگی در هوا پرتاب می کنید، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد.

اگر بطرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می کنید، نشانة رعایت اصول اخلاقی شماست و خطر از بیخ گوشتان رد می شود.

 

***************************

سنگر

اگر خواب ببینید سنگری می سازید، نشانه آن است که از طرحهای شریرانه دشمنان خواهید گریخت. اگر دنبال سنگری می گردید تا در آن پناه بگیرید، نشانة آن است که مرتکب خطایی خواهید شد، و سعی می کنید خطای خود را توجیه کنید. دفاع از سنگر نشانه ی محافظت شما از خانه و خانواده است.

***************************

سنگ مرمر

دیدن معدن سنگ مرمر، علامت کسب ثروت و پاگذاشتن به محیط های سرد و خالی از محبت است! اگر خواب ببینید سنگ مرمری را صیقل می دهید، علامت رسیدن شما به ثروت کلان است.

سنگ مرمر شکسته در خواب، علامت آن است که در اثر امتناع و نپذیرفتن اصول اجتماعی از چشم نزدیکان خواهید افتاد.

 

***************************

سوارکار اسب

دیدن سوارکار حرفه ای در خواب، علامت دریافت هدیه ای غیرمنتظره است که قدردانی می کنید. اگر دختری خواب دید با سوارکار حرفه ای معاشرت می کند، علامت آن است که با فردی از طبقة دیگر اجتماع ازدواج خواهد کرد.

اگر خواب ببینید از روی اسب می افتید، علامت آن است که بیگانگان از شما درخواست کمک می کنند.

 

***************************

سوپ

 سوپ نشانة آسایش و شنیدن خبرهای خوش است.

اگر دختری خواب ببیند سوپ درست می کند، نشانة آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

خوردن سوپ شیر نشانة بداقبالی و مشاجره است.

 

***************************

سوختن با آب جوش

آب جوش بر بدن، نشانه ی آن است که حوادث نامساعد، آرزوهای دلپذیر شما را از بین می برد!

 

***************************

سوزن

سوزن برای دوختن، نشانة آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد. نخ کردن سوزن در خواب، علامت آن است که گرفتاری دیگران، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد .

اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می گردید، نشانه ی آن است که به نگرانیهای بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد.

پیدا کردن سوزن علامت یافتن دوستانی باوفا است. شکستن سوزن، نشانة آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد.

 

***************************

سوسک

سوسک روی بدن شما، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد. کُشتن سوسک در خواب دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد.

 

***************************

 

سوسیس

سرخ کردن سوسیس، نشانة آن است که مسئولیتهای مختلفی را خواهید پذیرفت، و در به ثمر رساندن همة آنها توفیق خواهید یافت.

 

***************************

سوگند یاد کردن

سوگند یاد کردن علامت آن است که به وفاداری نامزد خود تردید پیدا خواهید کرد. اگر خواب ببینید در برابر اعضای خانوادة خود سوگند یاد می کنید، نشانه آن است که به زودی در اثر ناسازگاری شما با دیگر افراد خانواده اختلاف و جر و بحث در محیط بوجود می آید.

 

***************************

سوهان

دیدن سوهان ناخن در خواب، نشانة انجام کاری است که در پایان شما را پریشان و ناراضی خواهد کرد.

 

***************************

سیاره

دیدن سیاره در خواب، نشانة رفتن به سفری خسته کننده و پذیرفتن وظیفه ای سنگین است.

 

***************************

سیاه سرفه

اگر خواب ببینید فرزندتان سیاه سرفه گرفته، علامت ابتلاء بیماری خفیف است. این خواب نشانة تفاهم و هماهنگی میان اعضای خانواده نیز هست.

 

***************************

سیب

دیدن سیب قرمز به درخت، نشانة حوادث مطلوب و شیرین است. سیب کال یا کرم زده، تعابیر خوبی ندارد.

 اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می کنید.

 اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند، نشانة آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می دهند.

سیب کرم خورده، کوشش های شما بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.

 

***************************

سیب زمینی

سیب زمینی علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است. اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می کنید، نشانة آن است که زندگیتان با توفیق همراه خواهد بود.

 خوردن سیب زمینی در خواب، علامت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ است. پختن سیب زمینی در خواب، نشانة انجام کاری موافق طبع است. کاشتن سیب زمینی، نشانة برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست. سیب زمینی گندیده نشانه داشتن آینده ای تاریک و کسب لذتهای ناپایدار است.

 

***************************

سیر

کاشتن سیر، نشانة آن است که از فقر و تنگدستی به سمت ثروتمند شدن حرکت خواهید کرد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، با در نظر گرفتن اعتبار و شغل خواستگار خود ازدواج خواهد کرد.

خوردن سیر، نشانة آن است که با نگاهی به زندگی آرزوهای بیهوده را از خود دور می کنید.

 

***************************

سیرابی

سیرابی در خواب، علامت آن است که به بیماری شدید مبتلا خواهید شد. خوردن سیرابی، علامت واقعه ای می شود که باعث نومیدی شما می شود.

 

***************************

 

سیل

اگر سیل قسمتی از شهر را نابود کند، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و در حرفة خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می گردد و شما را اندوهگین می سازد.

 

***************************

سیم

سیم در خواب، نشانة قبول کردن کاری پرمخاطره است که اگر به اتمام برسد، برای شما ثروت و افتخار به ارمغان می آورد.

 

***************************

سینه ریز

اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است، نشانة ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت. گم کردن سینه ریز، علامت آن است که به زودی دست سنگین ماتم را بر شانة خود احساس خواهید کرد!

 

***************************
سینی

دیدن سینی، علامت این است که به شکلی احمقانه ثروت شما بر باد خواهد رفت.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان