تمرین جالب زنان بدون حجاب هنگام خوردن نهار!! عکس

تمرین جالب زنان بدون حجاب هنگام خوردن نهار!! عکس
زنان ارتشی تازه پیوسته به نیروی دریایی فیلیپین موقع ناهار خوردن هم راحت نیستند. برای تمرین صاف نشستن، این زنان ارتشی مجبورند یک موز را روی سر خود تحمل کنند.

 

تمرین جالب زنان بدون حجاب هنگام خوردن نهار!! عکس
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان