عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه

عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه
 
شهادت پایان نیست، آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آنکه عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد. تولد ستاره‌ای است که پرتو نورش عرصه زمان را در می‌نوردد و زمین را به نور رب‌الارباب اشراق می‌بخشد.

 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه

 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه


 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه


 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه


 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه


 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه


 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه


 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه


 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه


 عکس های ورود پیکر شهدا از مرز شلمچه

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان