moharam

این گونه بهتر زندگی کنید (حتما بخوانید)

مجموعه : سبک زندگی
این گونه بهتر زندگی کنید (حتما بخوانید)
بگذار عشق خاصییت تو باشد، نه رابطه ی خاص تو با کسی، موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن
 
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر، با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو، ایمانت را نگه دار و ترس را به گوشه ای انداز، شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن، زندگی شگفت انگیز است ؛فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید، مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ این است که مهم باشی !!حتی برای یک نفر، مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم اینست که با تمام توان شروع به حرکت کنید، کوچک باش و عاشق…که عشق میداند آئین بزرگ کردنت را …
 
 بگذار عشق خاصییت تو باشد، نه رابطه ی خاص تو با کسی، موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن، فرقی نمی کند گودال آب کوچکی باشی ، یا دریایی بی کران، زلال که باشی ، آسمان در توست …

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان