moharam

دل نوشته جنجالی آزاده نامداری برای امام زمان با عکس

دل نوشته جنجالی آزاده نامداری برای امام زمان با عکس

متن و دل نوشته جنجالی آزاده نامداری برای امام زمان و عکس در منتشر شده او از نجف

 

سخت میگذرد اینجاروی زمین،،گاه گاه حرف هم را نمیفهمیم،وگاهی دلگیر میکنیم یکدیگر را باحرفهای سرد،،خدا کند عمدی نباشد،اما گاهی یادمان میرود عالم محضر خداست

ومگر میشود تهمت زد،آبروبرد،اهانت کرد،تفتیش کرد،خیانت کرد وبعد شب آرام خوابید،مگرخدانمیبیند،،اگربیایید بغضم میترکد وشاید اصلا نتوانم حرف بزنم اماحالا که نیامده اید برایتان مینویسم که روی زمین سخت میگذرد،

 

 

عجیب سخت،،آنقدرگرفتار فرعیاتیم که اصلیات یادمان رفته،اگربیایید بابغض بشما خواهم گفت روی زمین چه رنجی کشیدیم از ریا،ازدورنگی،ازبدخواهی،..ازدروغ،دروغ،دروغ،،،

انقدردوستتان دارم که گاهی دوست دارم بگویم نیایید ونبینید انسان که براو سجده کرده اند به چه حال وروزی افتاده،،اما ترابه همه مقدسات بیاییدو شمابگویید عالم محضرخداست شاید دوباره یادمان بیفتد

 

عکس آزاده نامداری در نجف

دل نوشته جنجالی آزاده نامداری برای امام زمان با عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان