moharam

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار
 

دنیا را بدون زنها تصور کنید: )بازارها خلوت )پول ها اضافه )خیابان ها ساکت )شیطون بیکار )مخابرات ورشکسته و…  خلاصه همه می رن بهشت!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

یكی از اهالی جهنم می ره دم در بهشت، به یكی از بهشتی ها می گه: یه لیوان آب خنك به من بده. بهشتیه می گه: نمی دم. جهنمیه می گه: «باشه. فردا تو هم میای دم در جهنم، آب جوش بگیری!»

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

می دونی چطوری می شه ایرانی ها رو سر کلاس تشخیص داد؟ وقتی که استاد تخته رو پاک می کنه، اونا هم دفترهاشون رو پاک می کنن!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

ایرانیه یه جسد رو می بره پزشك قانونی جواز دفن بگیره. میگن: چی شده؟ میگه: سَم خورده! میگن: چرا صورتش زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد!!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

***ایرانیه شهردار مكه میشه، کعبه میفته تو طرح اتوبان!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

در پی کاهش جمعیت پسران نسبت به دختران: درخیابان: دختر:«جـــــــــووون! جیگرتــــــــــــــــو!» پسر: «ایییییییییییش! گمشو!» دختر: «شماره بدم زنگ می‌زنی؟!» پسر: «واه واه ! مگه خودت برادر و پدر نداری! واسه چی مزاحم پسر مردم می‌شی؟»

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

چهار نفر بودند. اسمشان: ‌»» کار مهمی در پیش داشتند و همه مطمئن بودند که یک کسی این کار را به انجام می رساند. هرکسی می توانست این کار را بکند،‌اما هیچ کس این کار را نکرد. یک کسی عصبانی شد، چرا که این کار، کار همه کس بود، اما هیچ کس متوجه نبود که همه کس این کار را نخواهد کرد. سرانجام داستان این طوری تمام شد که هرکسی، یک کسی را سرزنش کرد که چرا هیچ کس، کاری را نکرد که همه کس می توانست انجام بدهد!!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

ما كه آخرش نفهمیدم، ماست حق مسلم انرژی هسته ایه ، حق مسلم انرژی هسته ای ماسته، حق داریم از ماست انرژی هسته ای بگیریم، حقمونه از انرژی هسته ای ماست بگیریم، انرژیمون ماست شد یا ماستمون انرژی داره، هستمون ماست داره، ماستمون هسته داره، انرژیمون حق داره هسته دار باشه ، هسته مون حق داره انرژی باشه!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

می دونی Family یعنی چی؟ F=father A=and M=mother  I=i  L=love  Y=you

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

می دونی فرق بین كچل با هوا پیما چیه؟ كچل كه فرق نداره هواپیما هم نكته انحرافیشه!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

تو فرش پاتریسی! همونی كه یه تخته اش كمه!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

می دونی سیاهپوستا به شامپو بدن چی می گن؟ می گن مشكین تاژ!!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

 یه روز پدر چْلُمبه آتیش میگیره، جو میگیرتش از روش می پره!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

چْلُمبه می خواست نماز بخونه. مْهر نداشت، امضاء می كنه!!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

یه مورچه داشته یه دونه برنج با خودش می برده. بهش می گن: اینو از كجا آوردی؟ میگه: حــــمییییییییییییید!

می دونی قشنگ ترین گل دنیا چه شكلیه؟ پس برو خودتو تو آینه نگاه      كن!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

***زیبا… جادار… مطمئن!! (دروازه ایران)

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

اصفهانیه 1000 تا صلوات نذر میكنه. برای ادای نذرش میره وسط ورزشگاه آزادی، داد میزنه: محمدی هاش صلوات!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

به یه نفر میگن gf مخفف چیه؟ میگه گوجه فرنگی!              (یه توضیح بدم این كه gf مخفف girl friend هست)

 

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

دویدمو دویدم/به قلكم رسیدم/ زدم اونو شكستم/ تاپول بیاد به دستم/ هیچی نبود تو قلك/ به جز یه سوسكه كوچك/ سوسكه بگم چیكار كرد؟/ ترسید و زود فرار كرد/ خونه اون خراب شد/ دلم واسه اش كباب شد/ دویدمو دویدم/ رفتم برای سوسكه/ قلك نو خریدم!!

 

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

خدا روز اول زمین را خلق كرد. خوشحال شد، گفت: چه زیباست! روز دوم آسمان را خلق كرد باز هم خوشحال شد، گفت چه زیباست! روز سوم مرد را خلق كرد و باز هم گفت : چه زیباست! روز چهارم زن را خلق كرد گفت : اه اه اه چه زشته ولی اشكال نداره آرایش میكنه خوشگل میشه!!!

 

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

 

می دونی چرا خانوم ها كمتر فوتبال بازی می كنند؟ چون كمتر پیدا می شه 11 تا زن راضی بشن یه جور لباس بپوشند!

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

  لحظه ای كه به دنیا اومدی گریه می كردی و هر كسی كه اطرافت بود می خندید. یه جوری زندگی كن كه بعد از رفتنت تو كسی باشی كه می خندی و هر كسیكه اطرافته به خاطر از دست دادنت گریه كنه.

اس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده داراس ام اس های قروقاطی و بسیار جالب و خنده دار 

می دونی سردره مطب جراحی پلاستیك چی نوشته؟ نوشته: «لولو تحویل میگیریم، هلو تحویل می دهیم!»

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان