moharam

طنز تصویری، نقش موثر و محسوس زنان در زندگی

طنز تصویری، نقش موثر و محسوس زنان در زندگی
نقش زنان در زندگی غیرقابل انکارست.
زنان تعادل را در زندگی بوجود می‌آورند! باور نمی‌کنید؟!
پس عکس زیر را ببینید و باور کنید!
 
 
 

طنز تصویری، نقش موثر و محسوس زنان در زندگی
 

طنز تصویری، نقش موثر و محسوس زنان در زندگی
 

طنز تصویری، نقش موثر و محسوس زنان در زندگی

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان