falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

طنز ، اگه یه دختر جوانی سیب باشه تو پیری ..

طنز ، اگه یه دختر جوانی سیب باشه تو پیری ..
اگه یه خانم در دوره جوانی به یه سیب سرخ مثل این تشبیه بشه
فکر می‌کنید این خانم در زمان پیری چه شکلی میشه؟
 
 

طنز ، اگه یه دختر جوانی سیب باشه تو پیری ..
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 طنز ، اگه یه دختر جوانی سیب باشه تو پیری ..

بیوگرافی هنرمندان