طنز تصویری، اعدام جنایتکاری که دخترها را میترساند

طنز تصویری، اعدام جنایتکاری که دخترها را میترساند
 
 
تصویر اعدام جنایتكاری كه دخترها را عمدی می‌ترساند 
 

طنز تصویری، اعدام جنایتکاری که دخترها را میترساند
 

طنز تصویری، اعدام جنایتکاری که دخترها را میترساند

بیوگرافی هنرمندان