moharam

عکس های دیدنی از سراشیب ترین خیابان جهان

عکس های دیدنی از سراشیب ترین خیابان جهان
تصاویری از خیابان بالدوین در شهری (Dunedin) در جنوب نیوزلند!

عکس های دیدنی از سراشیب ترین خیابان جهان


عکس های دیدنی از سراشیب ترین خیابان جهان

شیب این خیابان در انتها به 19 درجه میرسد

 
 

عکس های دیدنی از سراشیب ترین خیابان جهان

عکس های دیدنی از سراشیب ترین خیابان جهان
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان