تعبیر خواب حرف ح

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ح
حاملگى

بیتون می‏گوید: اگر زنى در خواب مشاهده کند که حامله است، به این معناست که براى مدتى زندگى سختى خواهد داشت. اگر زن باردارى در خواب مشاهده کند که حامله است، بیانگر زایمان بى‏خطر است. اگر دخترى پاکدامن در خواب خود را حامله ببیند به معناى آن است که دست به کارهاى ناپسند مى‏زند.
برایت مى‏گوید: اگر مردى خواب ببنید که حامله است، یعنى دست به کارهاى جدید مى‏زند اگر در خواب کسى را ببینید که حامله است، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

**************************

حاکم
بیتون می‏گوید: اگر در خواب حاکمى را دیدید، تعبیرش این است که به سعادت و ثروت می‏رسید.
حالت چهره
بیتون میگوید: اگر در خواب چهره‏ى خود را خسته و افسرده ببینید، به این معناست که باید با دقتبیشترى به انجام کارهایتان بپردازید. دیدن چهره‏هاى خسته و افسرده در خواب، علامت بدشانسى است.

**************************

حب خوردن (قرص خوردن)

محمد بن سیرین گوید: حب خوردن در خواب. اگر بیند از براى بیمارى خورد و دید که در خوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تأویلش به خلاف این است.

**************************

حج

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که به حج همى رفت، دلیل که خداى تعالى او را حج روزى کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر بیند که به حج همى رفت و حج از وى فوت شود، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.
کرمانى گوید: اگر بیند در حرام لبیک مى‏زد، دلیل که او را ترس و بیم است. اگر بیند حج بر وى واجب شد، لیکن قصد حج نمى‏کرد، دلیل که در امانت خیانت کند. اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسى صلح کند. اگر بیند در کعبه نماز مى‏کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حج کردن در خواب بر هفت وجه است. اول: تزویج کردن. دوم: کنیزک خریدن. سوم: زیارت پادشاه کردن. چهارم: نیکویى بر مردمان. پنجم: سعى کردن در کار خیر. ششم:مزد و ثواب نمودن. هفتم: به صحبت اهل علم است.

**************************

حجامى (حجامت کردن)

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند حجامى بیگانه در جایگاهى بیگانه او را حجامت کرد، دلیل که کتابى نویسد و ولایتى در گردن خود کند. اگر بیند کسى که او را حجامت کرد دوست او بود، دلیل که امانتى به وى سپارد. اگر دشمن است از شر او ایمن شود و از غم فرج یابد و اگر آن کس جوانى بود همین تأویل را دارد، اگر پیر است عز و بزرگى یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند که پیرى را حجامت کرد، کارش نیکو شود. اگر بیند پادشاهى را حجامت کرد، دلیل که مقرب پادشاه شود و کام یابد. اگر بیند جوانى را حجامت کرد، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر بیند شیشه‏ى او بشکست دلیل که زنش بمیرد یا او را طلاق دهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن حجامت به خواب، دلیل بر هفت وجه است. اول: امانت گذاردن. دوم: شرط خواندن. سوم: ولایت یافتن. چهارم: شادمان شدن. پنجم: با پیران صحبت داشتن. ششم: سنت پیغمبر نگاه داشتن. هفتم: اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بیند که حجام جوان است. اگر حجام پیر است، دلیل که از علت رسته شود. بعضى از معبران گویند: اگر حجام جوان بیند، اگر پیر، دلیل که دروغ بر وى گواهى دهند و از آن او را بیم هلاک است و حجام به قول بعضى کاتب و جراح است و بعضى از معبران گویند که کار او گشاده شود.
برایت مى‏گوید: حجامت کردن در خواب، به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید.

**************************

حد زدن

محمد بن سیرین گوید: حد زدن در خواب، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند. اگر بیند که او را حد مى‏زند، تأویلش به خلاف این است.
جابر مغربى گوید: اگر کسى را بیند حد مى‏زدند، بیننده را نیک است و نیز دلالت بر صلاحیت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است، دلیل بر رنج و اندوه است.

**************************

حراج

بیتون مى‏گوید: شرکت کردن در حراج، نشان‏دهنده‏ى سود مالى است.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که وسیله‏اى را با قیمت حراج شده‏ى آن مى‏خرید، به این معناست که به یکى از اهداف مهم خود خواهید رسید.

**************************

حرکت

برایت مى‏گوید: حرکت کردن با ماشین، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید مراقب سلامتى خود باشید. اگر خواب ببینید که به مسافرت مى‏روید، به این معناست که از انجام یکى از کارهایتان منصرف مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که با گروهى حرکت مى‏کنید، به این معناست که یکى از کارهاى عقب‏افتاده‏ى خود را به پایان مى‏رسانید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گروهى را در حال حرکت ببینید، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. اگر در خواب گروهى را در حال تشییع جنازه ببینید، دلالت بر غم و اندوه دارد. اگر خواب ببینید با گروهى که مشعل به دست دارند حرکت مى‏کنید، نشانه‏ى افراط در لذت‏ها است.

**************************

حرم

محمد بن سیرین گوید: به تازى جاى امن و ایمن است. اگر بیند که در حرم کعبه بود، دلیل که از آفات دنیا ایمنى یابد و او را حج روزى شود.
کرمانى گوید: اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم مردى بزرگوار شد، دلیل که از شر پادشاه ایمن شود و باشد که از پادشاه چیزى بدو رسد و معبران گویند: او را حاجت افتد به اهل آن حرم. اگر بیند پادشاه او را در حرم خویش خواند و آن جا مقیم شد، دلیل که کارهاى پادشاه شروع کند و کارها کند که او را بدنامى حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند به حرم پادشاهى عادل رفت، دلیل که از وى کارها صادر شود. اگر بیند به حرم پادشاهى ظالم رفت، دلیل که کارى کند که از آن بدنامى یابد.
بیتون مى‏گوید: محافظت کردن از حرم، به معناى انجام کارهاى ناپسند است. اگر زنى خواب ببیند که در حرمى زندگى مى‏کند، بیانگر آن است که در انجام کارها باید دقت بیشترى انجام دهد.

**************************

حروف الفبا

برایت مى‏گوید: یاد گرفتن حروف الفبا در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. نوشتن حروف الفبا پشت سر هم،به معناى آن است که در کارها نظم بیشترى به کار مى‏برید.

**************************

حروف رمز

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حروف رمز را ببینید، به این معناست که در زمینه‏هاى مختلف مطالعات بیشترى انجام مى‏دهید.

**************************

حزن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را محزون و ناراحت ببینید، به این معناست که به خاطر انجام کارى دچار یأس مى‏شوید. دیدن افراد غمگین در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

**************************

حساب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که حساب مى‏کرد با کسى دیگر دلیل که در محنت و عذاب افتد و خود را به کار زشتى بدارد که بدان مثل زنند که: «الحساب عند السدر». یعنى شمار نزدیک خرمنگاه است و حضرت رسول صلى الله علیه و سلم فرماید: «من توقس بالحساب عدب».
کرمانى گوید: اگر کسى بیند در قیامت حق تعالى با وى حساب مى‏کرد و حساب بر وى آسان است، دلیل بر رستگارى و خیر کند. اگر به خلاف این است، بد باشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حساب قیامت را در خواب دیدن بر شش وجه است. اول: پادشاه ظالم. دوم: دل‏مشغولى. سوم: سختى و رنج. چهارم: بدحالى. پنجم: اندوه و عزا. ششم: عمر کوتاه.

**************************

حسادت

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید شخصى به شما حسد مى‏ورزد، به این معناست که دچار گرفتارى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید به دیگران حسادت مى‏کنید، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر کسى خواب ببیند که به همسر خود حسادت مى‏کند، به این معناست که موضوعى باعث پریشانى او مى‏گردد.

**************************

حس بویایى

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که حس بویایى خود را از دست داده‏اید، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است. حس کردن بوهاى خوب، بیانگر خوش‏شانسى است. حس کردن بوهاى بد در خواب، نشانه‏ى داشتن لحظات غم‏انگیز است.

**************************

حس شنوایى

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که حس شنوایى خوبى دارید، به این معناست که در کارهایتان موفق مى‏شوید. اگر خواب ببینید که حس شنوایى خود را از دست داده‏اید، بیانگر غم و اندوه است.

**************************

حشرات

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حشرات در خواب، بیانگر گرفتارى و داشتن لحظات غم‏انگیز است. دیدن حشرات موذى در خواب، بیانگر آن است که با تلاش فراوان به حل مشکلات مى‏پردازید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب حشره‏اى شما را نیش بزند، به این معناست که دچار ضرر مالى مى‏شوید. کشتن حشرات در خواب، نشان‏دهنده‏ى به پایان رسیدن مشکلات است. دیدن حشره بید در خواب بیانگر بروز افسردگى است.

**************************

حشره‏ کش

بیتون مى‏گوید: دیدن حشره‏کش در خواب، بیانگر گرفتارى و دردسر است.

**************************

حصار

محمد بن سیرین گوید: اگر دید به حصارى اندر شد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند از حصار بیرون آمد یا کسى او را از حصار بیرون کرد، دلیل که دشمن بر وى ظفر یابد.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که در حصارى محکم بود و آن حصار ملک او بود، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند از حصارى بیرون آمد به خلاف این است.
جابر مغربى گوید: اگر کسى خود را در حصار بیند نعمت و روزى بر وى فراخ گردد و، دلیل بر خیر و صلاح دین است. اگر به خلاف این است، دلیل بر تباهى حال و بستگى کارهاى او بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دور خانه‏ى خود را حصار چوبى کشیده‏اید، بیانگر آن است که به خاطر گفته‏ى دیگران دست به کارهایى مى‏زنید که دچار ضرر مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى حصار در خواب، به این معنى است که به خاطر رسیدن به اهداف خود موانعى پیش رو خواهید داشت. بالا رفتن از حصار، به معناى حل مشکلات است.

**************************

حصبه

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى حصبه در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که دیگران به بیمارى حصبه مبتلا شده‏اند، معنایش آن است که در اثر انجام کارهاى سخت، افسرده مى‏شوید.

**************************

حصیر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند حصیر داشت یا کسى بدو داد، دلیل که به قدر بزرگى و کوچکى حصیر خود، منفعت بدو رسد. اگر بیند حصیر مى‏بافت، دلیل که عاشق و مبتلا شود بر زنى. اگر بیند حصیرى مى‏بافت دون و کم‏بها بود، دلیل که آن زن بى‏اصل و درویش است. اگر بیند حصیر پاکیزه و قیمتى بود، دلیل که زن محتشم و اصیلى بود.
جابر گوید: اگر بیند که حصیر مى‏بافت و مى‏فروخت، دلیل که او را غم و اندوه رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن حصیر در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت به قدر و قیمت آن. سوم: خواستار کارى که از آن وى را ملامت رسد و بدنامى حاصل شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حصیر در خواب، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. بافتن حصیر پاره در خواب، نشان‏دهنده‏ى شنیدن اخبار مهم است.

**************************

حضرت داوود

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب حضرت داوود )ع( را ببیند، بیانگر آن است موضوعى باعث پریشانى او مى‏گردد.

**************************

حفارى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول کندن جایى هستید، به این معناست که تلاش مى‏کنید تا زندگى خوبى داشته باشید. اگر در حین حفارى، شى‏ءاى را پیدا کنید نشان‏دهنده‏ى آن است که ثروتمند مى‏شوید. اگر در حین حفارى به آب برسید، بیانگر آن است که تلاش‏هاى شما بى‏نتیجه مى‏ماند. اگر در خواب مشاهده کنید که براى پى ساختمان، حفارى مى‏کنید یعنى در کاهایتان پیشرفت مى‏کنید.

**************************

حفره

بیتون مى‏گوید: افتادن به داخل حفره در خواب، نشان‏دهنده‏ى بدبختى و بدشانسى است. اگر در خواب مشاهده کنید که به درون حفره‏اى مى‏روید و یا به آن نگاه مى‏کنید، به این معناست که به خاطر به دست آوردن ثروت دست به کارهاى خطرناک مى‏زنید.

**************************

حقوق

اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که حقوق گرفته‏اید، به این معناست که به خاطر نعمت‏هایى که دارید شکر نمى‏کنید. اگر در خواب شخصى را در حال حقوق گرفتن ببینید، به این معناست که آن فرد دچار گرفتارى مى‏شود.

**************************

حقوقدان

برایت مى‏گوید: معاشرت با افراد حقوقدان در خواب، به معناى درگیرى و نزاع مى‏باشد.

**************************

حقه ‏باز

برایت مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که با شخص حقه‏بازى آشنا شده است، یعنى ازدواجى مبارک انجام مى‏دهد.

**************************

حقیقت

برایت مى‏گوید: اگر در خواب حقیقتى را براى کسى بازگو کنید، به این معناست که شما انسان درستکارى هستید.

**************************

حکایت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول خواندن حکایتى هستید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب یک حکایت مذهبى بشنوید و یا براى کسى تعریف کنید، به این معناست که وظایف دینى خود را به خوبى انجام مى‏دهید.

**************************

حکم

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که حکمى در مورد شما اجرا مى‏شود، به این معناست که کار مهمى را انجام مى‏دهید. اگر حکمى در رابطه با فرد دیگرى اجرا شود، تعبیرش این است که به خاطر رفتار اطرافیان، غمگین مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر حکم اعدام کسى را در خواب ببینید، یعنى حرف‏هاى نادرستى پشت سر شما زده مى‏شود. اگر در خواب حکم قتل کسى را بدهید، به معناى جدایى از دوستان است.

**************************

حکمت

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم مى‏خواند، دلیل بود که قرآن خواندن او را کرامت گردد. اگر بیند کتابى در حکمت و علم بخرید، دلیل که مصحفى بخرد. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهى دین او بود.
کرمانى گوید: اگر بیند اوراق کتاب حکمت مى‏خورد، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند. اگر دید اوراق حکمت مى‏درید، دلیل که نمازها نگذارد. اگر بیند کتاب حکمت مى‏خواندند و او مى‏شنید، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد.

**************************

حلاجى

محمد بن سیرین گوید: حلاج در خواب مرد قوى بود که کارهاى مردمان به دست او گشاده شود. اگر بیند که حلاجى مى‏کرد، دلیل که او را با مردى به این صفت که گفتیم صحبت افتد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حلاجى در خواب بر دو وجه بود. اول: منفعت. دوم: گشایش کارهاى فروبسته.

**************************

حلزون

بیتون مى‏گوید: دیدن حلزون در خواب، به این معناست که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر خواب ببینید که حلزونى زیر پایتان له شده، به این معناست که با فرد بدخلقى همنشین مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: خوردن حلزون به این معناست که باید در کارها صبر پیشه کنید. اگر خواب ببینید که حلزونى در خانه‏اش پنهان شده،به این معناست که نگران نتایج کارهاى خود هستید.

**************************

حلق

برایت مى‏گوید: دیدن حلق در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوب است. اگر خواب ببینید که گلویتان ورم کرده، به این معناست که در کارهایتان موفق مى‏شوید. دیدن گلوى لاغر در خواب، به معناى شکست در انجام کارهاست. اگر شخصى را ببینید که گلویش را بسته، نشانه‏ى آن است که آن شخص تأثیرات مثبتى روى دیگران مى‏گذارد. درد گلو در خواب، نشانه‏ى تغییر و تحولات است.

**************************

حلق آویز کردن

برایت مى‏گوید: اگر کسى خواب ببیند که خودش را از حلق آویزان کرده، نشانه‏ى بدبختى است.

**************************

حلقه

بیتون مى‏گوید: دیدن حلقه در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست. مشاهده‏ى حلقه‏ى شکسته در خواب، بیانگر دعوا و نزاع است. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که حلقه‏ى ازدواجش گران‏قیمت است، بیانگر آن است که با مرد مهربان و خوبى ازدواج مى‏کند. گم کردن حلقه‏ى ازدواج در خواب، بیانگر غم و اندوه است. دیدن حلقه ازدواج در انگشت دیگران، به معناى انجام کارهاى ناپسند است.
برایت مى‏گوید: پیدا کردن حلقه ازدواج در خواب، به معناى دلبستگى به جنس مخالف است. اگر خواب ببینید که حلقه‏ى ازدواجتان را از دست خود درمى‏آورید، به این معناست که کارهاى نادرستى انجام مى‏دهید.

**************************

حلوا

محمد بن سیرین گوید: حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلواى خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حلوا در خواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن حلوایى که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردى بخیل به او چیزى رسد به قدرى که خورده.
جابر گوید: حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردى زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود و حلوافروش در خواب مردى لطیف‏زبان و خوش‏طبع بود.

**************************

حماقت کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دچار حماقت شده‏اید، یعنى در کارهایتان پیشرفت مى‏کنید.

**************************

حمالى

محمد بن سیرین گوید: حمالى در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار قوله تعالى: «لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة». (نحل، ۲۵) جابر گوید: اگر بیند حمالى بهر دیگران مى‏کرد بى‏اجرت و کرایه، دلیل که با مردى خیر و احسان کند و آن به صاحب خواب بازگردد. اگر دید حمالى مى‏کرد و مزد مى‏گرفت، دلیل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گرانى او را رنج و غم رسد.

**************************

حمام

هانس کورت مى‏گوید: اگر دخترى در خواب خود را در حمام بیند، نشان‏دهنده‏ى انجام کارهاى نادرست است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با آب ولرم حمام مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که زندگى خوبى دارید. اگر با آب داغ حمام کنید، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر با آب سرد مشغول حمام باشید، به معناى شکست دشمنان است. اگر خواب ببینید که در رودخانه‏اى مشغول حمام هستید، به معناى آن است که قدرت فراوانى به دست مى‏آورید.

**************************

حمام بخار

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حمام بخار، بیانگر همنشینى با افراد بداخلاق است. بیرون آمدن از حمام بخار، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در حمام بخار نشسته‏اید، به این معناست که مشکلاتتان به زودى حل مى‏شود و به اهداف خود مى‏رسید.

**************************

حنا

کرمانى گوید: اگر بیند حنا بر دست و پاى خود مى‏نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وى را کراهت بود و بعضى گویند: حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند. اگر این خواب را کسى بیند که حنا بستن او را نشاید، دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول: آرایش خویشان. دوم: ستر اهل بیت. سوم: غم و اندوه.

**************************

حوا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حوا را ببینید، یعنى با یکى از اطرافیانتان اختلاف نظر پیدا مى‏کنید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که در تئاترى نقش حوا را بازى مى‏کند، به این معناست که اگر مراقب نباشد دچار اشتباه مى‏گردد.

**************************

حورى و پرى

برایت مى‏گوید: دیدن حورى یا پرى در خواب، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. اگر خواب ببینید که با یک پرى مشغول گفت‏وگو هستید، یعنى به زودى ازدواج مى‏کنید.

**************************

حوض

محمد بن سیرین گوید: اصل حوض در خواب علم و دانش است. اگر بیند خویشتن با آب حوض همى شست، دلیل که توفیق یابد و از گناه و عصیان بازایستد. اگر دید همه‏ى آب حوض فروبرد و آن آب او را خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.
کرمانى گوید: اگر بیند تن و جامه‏ى خود به حوض مى‏شست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند و سیرت نیک و راه دین جویند. اگر بیند جامه‏ى خود به حوض بشست و پلیدى از جامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدى در میان خلق مشهور شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است. اول: مردم با منفعت. دوم: مردى توانگر. سوم: مال جمع کرده. چهارم: عالمى که از وى علم و نفع حاصل کنند.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حوض در خواب، بیانگر خوش‏شانسى است. اگر در خواب حوضى با آب‏هاى گل‏آلود ببینید، نشان‏دهنده‏ى بحث و نزاع در خانواده است. دیدن حوضى پر از ماهى با آب‏هاى زلال، بیانگر سود مالى است و اگر آب حوض کثیف باشد، یعنى بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که داخل حوض ماهى مى‏افتد: یعنى به سعادت مى‏رسد اما اگر آب حوض کثیف باشد، نشانه‏ى بدبختى است.

**************************

حوض کوثر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند قیامت برخاست و خلق را نزدیک حوض کوثر جمع مى‏کردند، دلیل که پادشاهى پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند. اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد، دلیل که مرگ او بر مسلمانى است. اگر بیند پیرامون حوض کوثر مى‏گشت و آب مى‏خواست و آب ندادند، دلیل که دشمن اولاد پیغمبر باشد. اگر بیند حضرت رسول صلى الله علیه و سلم او را آب داد و بخورد، دلیل که از شفاعت بهره یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامى بستد و از آن آب مى‏خورد، دلیل که او را با عالمى بزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانى حاصل شود.
جابر گوید: اگر بیند از حوض کوثر آب مى‏خورد، لکن آب وى تیره و ناخوش است، دلیل که بیننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسلام در پیش وى حقیر و خوار است. اگر بیند حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب حوض کوثر مى‏خورد، دلیل که او را نزد حق تعالى قدرى و محلى است و از جمله‏ى بزرگان دین است.

**************************

حیاط

اچ میلر مى‏گوید: دیدن حیاط نشانه‏ى به دست آوردن موقعیت‏هاى بالاى اجتماعى است. اگر در خواب حیاط مسجد یا کلیسایى را ببینید، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. اگر خواب ببینید که در حیاط مسجدى زندانى شده‏اید، به این معناست که یکى از نزدیکانتان از بیمارى نجات مى‏یابد. اگر در خواب ببینید که در حیاط مسجد یا کلیسایى وقت مى‏گذرانید، بیانگر مرگ یکى از اطرافیانتان است.

**************************

حیله‏گر

بیتون مى‏گوید: آشنایى با افراد حیله‏گر در خواب، به معناى آن است که عده‏اى قصد دارند مال و دارایى شما را به دست آورند. اگر در خواب مشاهده کنید که شخص حیله‏گرى هستید، یعنى همنشینى با افراد شوخ و شاد را دوست دارید.

**************************

حیوانات

برایت مى‏گوید: دیدن حیوانات در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. دیدن یک حیوان نر در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. کشتن یک حیوان در خواب، نشانه‏ى ضرر مالى است. دیدن حیوانات درنده، بیانگر آن است که مورد خیانت قرار مى‏گیرید.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان