falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

3 اصل مهم و بدون بازگشت در زندگی+ انگلیسی

3 اصل مهم و بدون بازگشت در زندگی+ انگلیسی
 
 

Three things in life that, once gone, never come back
سه چیز در زندگی که وقتی از کف رفتند باز نمی گردند

Time
زمان

Words
گفتار

Opportunity
موقعیت

***

Three things that humans make

سه چیز انسانها را می سازد

Hard Work

کار سخت

Sincerity

صمیمیت

Commitment

تعهد


بیوگرافی هنرمندان