پاسخ زیبا و خواندنی زرتشت به این سوال

پاسخ زیبا و خواندنی زرتشت به این سوال
از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا كردی؟ 

فرمود چهار اصل:

1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم

2- دانستم كه خدا مرا میبیند پس حیا كردم  

3- دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش كردم

4- دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان