ضرب المثلهای انگلیسی

ضرب المثلهای انگلیسی
مثل انگلیسی: دوستانت باید مثل کتابهایی که می خوانی کم باشند و گزیده .
مثل انگلیسی: عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است .
مثل انگلیسی: به زن لال هم اگر راز خود را بسپاری فاش خواهد شد .
مثل انگلیسی: کسیکه در برابر حسود طاقت بیاورد و خونسرد باشد ، یا خیلی خوش قلب است و یا از آهن ساخته شده است.
مثل انگلیسی: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.
مثل انگلیسی: ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.
مثل انگلیسی: شوهر به مرد کن نه به پول.
مثل انگلیسی: یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان