ramazan
ramazan

برای لاغر شدن از فرکانس قلبی بهره ببرید!!

برای لاغر شدن از فرکانس قلبی بهره ببرید!!
از فرکانس قلبی برای لاغر شدن بهره ببرید
این عدد فرکانس ضربان قلب شماست که باید طی انجام هر فعالیت جسمی که به هدف لاغر شدن انجام می‌گیرد، حفظ شود (نه بالاتر برود و نه پایین تر بیاید). طی انجام فعالیت جسمی، می‌توانید خودتان را به یک دستگاه سنجش ضربان قلب (این دستگاه را می‌توانید در مغازه های ورزشی پیدا کنید) مجهز نمایید.

 
ضربان قلب تان را اندازه گیری کنید. این دستگاه (به شکل ساعت مچی) به طور مرتب ضربان قلب شما در هر دقیقه را اندازه گیری می‌کند و بر روی یک صفحۀ مدرج نشان می‌دهد.اما حواستان باشد، اگر مبتلا به یک بیماری قلبی هستید، تست ورزش انجام دهید و توصیه های پزشک تان را پیگیری کنید. وی بهترین ضربان قلب برای شما، هنگام انجام فعالیت های جسمی را مشخص خواهد کرد.
 
ضربان قلب و ورزش:
پیوند تنگاتنگ این دو، باعث کم شدن وزن در امن ترین وضعیت می‌شود.در وهلۀ اول، این کار برای داشتن یک فعالیت جسمی در امنیت کامل است و سپس برای اینکه بدانید از چه زمانی بدن شما شروع به برداشتن از ذخیره های چربی اش می‌کند، این زمان همان زمانی است که ما از آن با نام آغاز لیپولیز یاد می‌کنیم.

آغاز لیپولیزتان را حساب کنید
آغاز لیپولیز، همان زمانی است که بدن شما شروع به استفاده از ذخیره های چربی می‌کند؛ روش به دست آوردن آن هم بسیار ساده است: سن تان را از عدد 220 کم کنید، بعد آن عدد را از ضربان قلب تان هنگام استراحت نیز کم کنید، حاصل را تقسیم بر دو نمایید؛ سپس عدد به دست آمده را با ضربان قلب در هنگام استراحت جمع کنید.

برای مثال شما 44 ساله هستید و ضربان قلب تان هنگام استراحت 80 بار در دقیقه است، محاسبه به این ترتیب خواهد بود: 44-220 (سن شما) = 176 ==>  (ضربان قلب تان هنگام استراحت)80-176= 96 ==> 96 تقسیم بر دو= 48؛ 48+80= 128. آغاز زمان لیپولیز در شما زمانی است که ضربان قلب تان به 128 بار در دقیقه برسد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان