laghari

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

تعبیر خواب حرف ط

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ط
طاس تخته نرد

1ـ دیدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شکست در معاملات و بدبختی و نومیدی دارد . و همچنین علامت بیماری واگیردار است .

2ـ اگر دختری در خواب نامزد خود را در حال طاس ریختن ببیند ، نشانة آن است که نامزدش در چشم او بی ارزش خواهد شد .

 ************************

 طاعون

1ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا کرده است ، علامت آن است که حوادثی مأیوس کننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد کشاند .

2ـ اگر خواب ببینید به طاعون مبتلا شده اید ، علامت آن است که با بهترین برنامه ریزی کار خود را از کسادی و ورشکستگی نجات می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید از افراد مبتلا به طاعون می گریزید تا در امان بمانید ، علامت آن است که  به مشکلی غیر قابل ادراک دچار خواهید شد .

 ************************

 طاقچه

1ـ دیدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختی است .

2ـ دیدن طاقچه ای که بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است ، نشانة آن است که ثروت افسانه ای شما دیگران را متحیر خواهد ساخت زیرا ظاهر زندگی شما به نظر دیگران همیشه فقیرانه می آمده است .

 ************************

 طلا

1ـ اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشانة آن است که در هر کاری موفق خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، نشانة آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

3ـ پیدا کردن طلا در خواب ، نشانة آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .

4ـ اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .

5ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .

6ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانة آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

 ************************

 طلاق

1ـ اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده اید ، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی دارید ، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید .

2ـ اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد .

 ************************

تعبیر خواب طلسم

1ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد ، نشانة آن است که به آرزوهایی که دربارة ازدواج دارد ، خواهد رسید .

 ************************

 طناب

1ـ دیدن طناب در خواب ، نشانة آن است که امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی هایی خواهد کرد

2ـ اگر خواب ببینید از طنابی بالا می روید ، نشانة آن است که از گزند دشمنان جان سالم به در می برید .

3ـ اگر خواب ببینید از طنابی پایین می آیید ، نشانة آن است که در امیدبخش ترین لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته اند ، نشانة آن است که برخلاف اراده خود تسلیم عشق خواهید شد .

5ـ پاره کردن طناب در خواب ، نشانة آن است که بر خصومت و هم چشمی دیگران غلبه خواهید کرد .

6ـ اگر خواب ببینید با طناب اسبها را به جایی می بندید ، علامت آن است که با قدرتی که به دست می آورید قادر خواهید شد بر اطرافیان چیرگی بیابید .

7ـ اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می روید ، نشانة ان است که دست به کاری پرمخاطره خواهید زد ، اما با کمال تعجب در این کار توفیق می یابید .

8ـ اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می روند ، نشانة آن است که از کارها و اقدامات دیگران سود خواهید برد .

9ـ اگر خواب ببینید با بچه ها از روی طناب می پرید ، نشانة آن است که با خودخواهی فکر می کنید وظایف بچه ها مطابق وظایفی است که بزرگترها دارند .

10ـ اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می گیرید ، نشانة آن است که تحت تأثیر واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می شوید .

11ـ اگر خواب ببینید طنابی از پنجرة طبقة بالای خانة شما با سمت مردم پرتاب می شود ، علامت آن است که بر خلاف میل دوستانتان به کاری دیگر دست می زنید و از منفعتی بهره مند می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از خوش گذرانی و تفریحاتی لذت خواهد برد .

 ************************

تعبیر خواب طنز و شوخی

1ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می کنید ، نشانة آن است که با رفتاری نشاط آور و حرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب خواهید کرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به طنز و شوخی با شما حرف می زنند ، نشانة آن است که از محبت افراد شاد و مرفه برخوردار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند به طنز و شوخی با او صحبت می کنند ، نشانة آن است که با شتابزدگی به کسی دل می بندد .

 ************************

 طوطی

1ـ اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد. و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد .

2ـ دیدن طوطی ها در مکانهای طبیعی خود ، نشانة صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .

3ـ اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانة آن است که نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .

4ـ اگر خواب ببینید سعی می کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، نشانة آن است که در مسایل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد .

5ـ دیدن طوطی در خواب ، نشانة تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

 ************************

طوفان‏

بیتون مى‏گوید: دیدن طوفان در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است. اگر خواب ببینید که گرفتار طوفان شده‏اید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
طویله‏
هانس کورت مى‏گوید: دیدن طویله‏اى پر از حیوانات، بیانگر موفقیت در انجام کارها و دیدن طویله‏اى، خالى بیانگر شکست در انجام کارها مى‏باشد

************************

طوطى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن طوطى، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطى از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. اگر بیند که طوطى با وى سخن گفت، دلیل که کارى کند که مردم را از آن عجب آید. طوطى ماده در خواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطى نر، دلیل بر مردى پاک دل یا غلامى پارسا باشد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن طوطى در خواب بر سه وجه باشد. اول: فرزند. دوم: دخترى دوشیزه. سوم: شاگردى جلد.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى طوطى در خواب، بیانگر به پایان رسیدن مشکلات است. اگر در خواب مشاهده کنید که به طوطى حرف زدن یاد مى‏دهید، بیانگر آن است که به دردسر مى‏افتید. اگر در خواب طوطى مرده‏اى ببینید، به این معنا است در انجام کارى ناموفق مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که یک طوطى مشغول صحبت کردن است، یعنى اسرارتان بر ملا مى‏شود.

************************

طعام‏
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: هر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بى‏مزه‏تر است، تأویل به خلاف خوشى است. یعنى، دلیل بر رنج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود، دلیل بیمارى است و طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.
جابر گوید: اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورده، دلیل که آن طعام گران شود.
طغیان آب‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که آب طغیان کرده، به این معنا است که وقایع ناگوارى پیش رو دارید.

************************

طپانچه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب طپانچه ببینید، به این معنا است که رفتار بدى با دیگران دارید. اگر خواب ببینید که با طپانچه به طرف کسى تیراندازى مى‏کنید، به این معنا است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زنید.
طرفدارى
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب از چیزى طرفدارى کنید، به این معنا است که تمام کارهایتان را به درستى انجام مى‏دهید.
طشت‏
کرمانى گوید: طشت در خواب، زنى خادمه است.محمد بن سیرین گوید: طشت در خواب کنیزکى است که حوائج بدو تسلیم نمایند. اگر بیند طشتى فراگرفت یا کسى بدو داد یا خرید، دلیل که زنى خادمه به خانه آورد یا کنیزکى بخرد. اگر بیند طشت بشکست یا ضایع شد، دلیل که آن کنیزک بگریزد یا از دنیا رحلت نماید.کرمانى گوید: اگر کسى بیند طشتى خرید، دلیل که زنى خادمه را به زنى بخواهد یا کنیزکى بخرد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن طشت در خواب بر سه وجه است. اول: زن خادمه. دوم: کنیزک. سوم: منفعت از زنان.

************************

طبیب‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند طبیب بیمارى را علاج کرد، دلیل که یکى را از راه فسق به راه صلاح آورد. اگر بیمارى آن کس زیاده شود، تأویلش به خلاف این بود. ابراهیم گوید: اگر بیند طبیب بیمارى را دارو داد و نافع بود، دلیل که علم گوید و مردم به علم او کار کنند. اگر دارو نافع نبود، تأویل به خلاف این است و طبیبى کردن به خواب، مردم مصلح را، دلیل بر راه آخرت کند و مردم مفسد را، دلیل بر صلاح تن و کسب معیشت بود.

************************

طباخى
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند طباخى مى‏کرد، اگر آن‏چه مى‏پخت خوش طعم بود، دلیل منفعت است از پادشاه اگر آن‏چه مى‏پخت بد طعم و ناخوش است، تأویل به خلاف این بود.
طبل
محمد بن سیرین گوید: دیدن طبل به خواب، دلیل بر سخن دروغ است. اگر بیند با طبل ناى و رقص بود، دلیل که کارى کند با منفعت.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند طبل مى‏زند، دلیل که کارى باطل کند.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى طبل در خواب بیانگر داشتن روزهاى خوب است.برایت مى‏گوید: اگر در خواب صداى طبل را بشنوید، به این معنا است که خبرهایى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب ببینید که مشغول طبل زدن هستید، به این معنا است که مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرید.

************************

طاووس‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسى نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسى ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وى سخن گفت، دلیل که ولایتى یابد. اگر بیند طاووس از خانه‏ى او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.جابر گوید: اگر بیند طاووسى را بکشت، دلیل که دخترى را دوشیزگى ببرد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگى مال‏دار .هانس کورت مى‏گوید: دیدن طاووس در خواب، بیانگر آن است که به دام افراد حیله‏گر گرفتار مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى طاووس بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.دیدن پر طاووس در خواب، بیانگر آن است که انسان متکبرى هستید.


بیوگرافی هنرمندان