تعبیر خواب حرف ف

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ف
فاجعه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که فاجعه‏اى برایتان رخ داده است، بیانگر آن است که به خاطر مشکلى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فاخته‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن فاخته در خواب، دلیل زنى بود ناقص دین و بدمهر که با کس نسازد. اگر بیند که فاخته داشت، دلیل است زنى بدین صفت بخواهد. اگر بیند فاخته خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد.کرمانى گوید: اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود، دلیل است از غایبى خبر خوش شنود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فاخته به خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: فرزند. سوم: خادم.بیتون مى‏گوید: مشاهده فاخته در خواب، نشان دهنده‏ى غلبه بر مشکلاتاست. شنیدن صداى فاخته در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است.برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که یک فاخته گرفته‏اید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن فاخته مرده در خواب، بیانگر مشکلات و گرفتارى است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

فاضلاب‏
بیتون مى‏گوید: دیدن فاضلاب در خواب، دلالت بر خسارت و ضرر و زیان دارد

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

فال‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند فال مى‏گرفت و فالش نیکو بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر فالش بد بود، تأویلش به خلاف این است.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن بر دشمن. دوم: به مراد رسیدن. سوم: روایى حاجات.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که فال مى‏گیرید، به این معنا است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

فالگیر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب فالگیرى ببینید، نشانه‏ى آن است که مسئولیت سنگینى بر دوش شما قرار مى‏دهند. اگر خواب ببینید که با یک فالگیر ازدواج کرده‏اید، نشانه‏ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فالوده‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند لقمه‏ى فالوده خورد، دلیل است سخن خوش بگوید. اگر بیند که فالوده بر دهن کس نهاد، دلیل است که از بهر وى کارى نیکو کند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فالوده بر چهار وجه است. اول: سخن خوش. دوم: مالى که به زحمت حاصل کند. سوم: کارى نیکو. چهارم: کارى که به دشوارى برآید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فانوس‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فانوس در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان موفق هستید. اگر در خواب فانوس شکسته‏اى ببینید، بیانگر آن است که دچار اتفاقات ناگوارى مى‏شوید. دیدن فانوس دریایى در خواب، دلالت بر آن دارد که شادى و نشاط جاى خود را به غم و ناراحتى مى‏دهد.برایت مى‏گوید: روشن کردن فانوس در خواب، علامت آن است که با دوستان خود روزهاى خوبى را سپرى خواهید کرد.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فایده‏
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چیزى براى شما فایده ندارد، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان مى‏شوید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

فتنه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که در جایى فتنه پدید آید، دلیل که فسق و فساد در آن ملک ظاهر شود. اگر بیند که فتنه از مقامى زایل شد، دلیل است اهل آن دیار به خدا بازگردند.

 
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر در خواب از ده چیز یکى بیند، یکى است در آن موضع فتنه پدید آید. اول: تاریکى. دوم: آتش. سوم: باد سرد. چهارم: باد گرم. پنجم: سیاهى آفتاب. ششم: غبار. هفتم: باران بى‏وقت. هشتم: برکندن درخت‏ها. نهم: ابرى سرخ. دهم: پوشیدن جام‏هاى زرد و سرخ.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

فحش‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى به شما فحش مى‏دهد، نشانه‏ى آن است که براى انجام کارهاى خود دچار مشکل مى‏شوید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کسى به شما فحش مى‏دهد، نشانه‏ى آن است که با یکى از اطرافیان خود اختلاف پیدا مى‏کنید.

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 
فداکارى کردن‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به خاطر کسى فدارکاى مى‏کنید، بیانگر آن است که به خاطر موضوعى غمگین و پریشان مى‏شوید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

فر (آشپزى)
بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب مشاهده کند که با فر غذا مى‏پزد، بیانگر آن است که با دوستان خود روزهاى خوشى را سپرى مى‏کند. دیدن فر شکسته و خراب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که فر اجاق گاز خود را روشن مى‏کنید، علامت آن است که در کارتان موفق هستید.

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فرار
بیتون مى‏گوید: فرار کردن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر خواب ببینید که از صحنه‏ى تصادفى فرار مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که باید منتظر پیشامدى غیرمنتظره باشید.اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید به شخصى که در حال فرار است کمک مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

فراشى‏
محمد بن سیرین گوید: فراشى نمودن، دلیل است بر زن دلاله که از بهر مردم خواهد. اگر دید که فراشى مى‏کرد، دلیل است که از بهر خود یا از بهر دیگران زن خواهد.

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فراگرفتن‏
بیتون مى‏گوید: فراگرفتن دانش در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالاى علمى است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فرج‏
محمد بن سیرین گوید: اگر مردى به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند کسى با وى مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وى روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک فرج بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند.ابراهیم گوید: اگر زنى در خواب بیند که فرج او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مردها ناامید شود. اگر مردى بیند فرج زنش از پس بود، دلیل است آن مرد لوطى بود. اگر فرج خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وى ظفر یابد.
 
جابر گوید: اگر زنى بیند از فرج او ماهى بیرون آمد، دلیل است او را دخترى آید. اگربیند که از فرج او موشى بیرون آمد، دلیل که دخترى آورد نابکار. اگر بیند که گربه از فرج او بیرون آمد، دلیل که فرزندى آورد دزد، اگر بیند مارى بیرون آمد یا کژدمى، دلیل که فرزند او را دشمن شود. اگر بیند نان بیرون آمد، دلیل که مفلس شود. اگر زنى بیند که کنجد از فرج او بیرون آمد، دلیل است شوهر او را دوست دارد. اگر بیند که از فرج او خون بیرون آمد، دلیل است در حال حیض شوهر با او نزدیکى کند. اگر زنى به خواب ببیند که از فرج او دیو بیرون آمد، دلیل که فرزند او معلم بود، اگر بیند که آب صافى بیرون آمد، دلیل که او رافرزندى آید صالح. اگر آب تیره، به خلاف این است.
 
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که از فرج او آتشى بیرون آمد، دلیل است که فرزند او جهانگیر شود. اگر بیند که شخصى فرج او را دید، دلیل است که از آن کس منفعت بیند. اگر بیند که فرج او موى برآمده بود، دلیل که به سبب فرزندان اندوهگین شوند. اگر بیند که فرجش متورم بود، دلیل که مال یابد. اگر به جاى فرج قضیب بود و آبستن بود، دلیل که پسرى آورد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد.
 
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

فرزند
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند او را دخترى آید، دلیل سلامتى بود و از اهل خود شاد شود. اگر ببیند او را پسرى آمد، دلیل است او را دخترى آید. اگر بیند دخترى آورد، دلیل است پسر آورد.ابراهیم گوید: اگر بیند که طفلى را جایى افکنده بودند و او باز یافت، دلیل که از جایى که امید ندارد چیزى به وى رسد.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب فرزندان خود را ببینید، نشانه‏ى آن است که روزهاى شادى را خواهید گذراند.هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب فرزند خوانده‏ى خود را ببینید، نشانه‏ى آن است که به سود مالى مى‏رسید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پسر دارید، به این معنا است که باید مراقب اطرافیان خود باشید.

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فرسودگى‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى فرسوده است، به این معنا است که خبرهاى خوشى به شما مى‏رسد.
فرش‏
برایت مى‏گوید: دیدن فرش در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهاى خود دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن فرشى هستید، بیانگر آن است که با یکى از دوستان قدیمى خود دیدار خواهید کرد.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فرشته‏
بیتون مى‏گوید: دیدن فرشتگان در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب یکى از فرشتگان مقرب را ببینید، بیانگر آن است که لحظات شادى پیش رو دارید.
 
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خودتان فرشته هستید، بیانگر آن است که در کارهایتان موفق هستید. اگر خواب ببینید که چند فرشته دور شما پرواز مى‏کنند، به این معنا است که در زندگى رفاه و آسایش به همراه دارید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فرعون‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکى در شهر فرود آمد و مقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فرمان‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب بینید که به دیگران دستور مى‏دهید، به این معنا است که به مقام بالاترى دست پیدا مى‏کنید، اگر در خواب شخصى به شما فرمان دهد، به این معنا است که اطرافیان رفتار بدى با شما دارند.برایت مى‏گوید: فرمان دادن در خواب، نشانه‏ى قرار گرفتن در موقعیت‏هاى مناسب است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فروختن
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که مصحف بفروخت، دلیل که مسلمانى پیش او خوار بود و بدان که هر چه در راه دین عزیز بود، فروختن آن در خواب بد است. اگر بیند چیزى بفروخت مثل غلام خود، دلیل است بدنام شود.کرمانى گوید: هر چیز که در دین عزیز بود، فروختن آن به خواب در کار بد است و خریدن آن نیکو بود.جابر گوید: اگر بیند که چیزى بفروخت، دلیل است آن چیز خوار شود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید چیزى را مى‏فروشید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فرو رفتن
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در اعماق آب فرو مى‏روید، به این معنا است که به دردسر مى‏افتید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فروشگاه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب فروشگاهى پر از کالا ببینید، به این معنا است که به موفقیت و پیروزى مى‏رسید. اگر در خواب فروشگاهى خالى ببینید، به این معنا است که از کارهاى خود نتیجه‏اى نمى‏گیرید. دیدن فروشگاه ظروف در خواب، بیانگر آن است که باید در کارها دقت کنید.برایت مى‏گوید: دیدن فروشگاه لوازم بهداشتى در خواب، بیانگر آن است که شغل خوبى دارید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فرهنگ لغت‏
بیتون مى‏گوید: دیدن فرهنگ لغت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که در کارها باید دقت بیشترى کنید تا به موفقیت برسید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فریاد
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب صداى کسى را بشنوید، به این معنا است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر در خواب مشاهده کنید شخصى با فریاد از شما کمک مى‏طلبد، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. شنیدن صداى فریاد حیوانات در خواب، نشان دهنده‏ى اتفاقات ناگوار است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فریب‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید شخصى شما را فریب مى‏دهد، بیانگر آن است که به دردسر و گرفتارى دچار مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را فریب بدهید، به این معنا است که دست به کارهاى رسوایى‏آور مى‏زنید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فریبکار
برایت مى‏گوید: دیدن افراد فریبکار در خواب، نشانه‏ى آن است که آدم ولخرجى هستید.اگر خواب ببینید که آدم حیله‏گرى هستید، نشانه‏ى آن است که مى‏کوشید تا به هر طریقى به اهداف خود برسید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فزون شدن‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن فزون شدن در خواب، فزونى که خیر و صلاح بود، به تأویل نیک بود و فزونى که شر و فساد بود بد است.ابراهیم گوید: دیدن فزونى که در تن است، دلیل مال و خواسته بود. اگر بیند از آن افزونى که در تن او بود او را مضرت رسید، دلیل بر نقصان مال و بیمارى است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فشار
برایت مى‏گوید: اگر در خواب در جایى از بدن خود احساس فشار کردید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید که شخصى گلوى شما را فشار مى‏دهد، به این معنا است که موضوعى باعث ترس شما شده است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فشنگ‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فشنگ در خواب، بیانگر بدشانسى است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فصل‏ها
برایت مى‏گوید: دیدن فصل بهار در خواب، نشانه‏ى آن است که براى رسیدن به موفقیت تلاش مى‏کنید. دیدن فصل پاییز در خواب، بیانگر امور عاشقانه است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فقیر
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى افراد فقیر در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببینید که به فقیرى کمک مى‏کنید، بیانگر آن است که اقبال خوب به شما رو خواهد کرد.برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که فقیر هستید، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر مالى مى‏شوید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فقیه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر جاهلى در خواب بیند که فقیه و فاضل شد، دلیل که به بلایى مبتلا شود. اگر بیننده عالم بود، دلیل شرف و بزرگى است و نامش در آن دیار منتشر شود. اگر عالمى بیند که فاضل شد، دلیل که یاور شود. اگر بیننده عالم بود قاضى شود.
فکر کردن‏
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دائما به موضوعى فکر مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى می ى‏شوید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فلاخن (سنگ قلاب)
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که سنگ فلاخن به کسى انداخت، دلیل که بر آن کس نفرین کند و دیدن سنگ فلاخن انداختن، دلیل بر سخن ناخوش است که بگوید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فلزات‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فلز برنج در خواب، نشانه‏ى پیشرفت و موفقیت است. دیدن فلز روى در خواب، علامت خوش شانسى است. دیدن فلز قلع در خواب، علامت وقوع یک اتفاق ناگوار است. دیدن تمام فلزات در خواب، بیانگر موفقیت است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فلفل‏
بیتون مى‏گوید: دیدن فلفل سیاه در خواب، بیانگر درگیرى و اختلاف است. دیدن فلفل قرمز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.برایت مى‏گوید: خوردن فلفل در خواب، علامت آن است که از وقایع ناگوارى اطلاع مى‏یابید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فلوت‏
بیتون مى‏گوید: نواختن فلوت در خواب، بیانگر داشتن لحظات شاد و لذتبخش است.
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى فلوت در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فنجان‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فنجان در خواب، علامت آن است که از انجام کارهاى خود راضى هستید. دیدن فنجان شکسته در خواب، علامت بروز مشکلات است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با فنجان چیزى مى‏نوشید، نشانه‏ى آن است که با دوستان خود دیدار مى‏کنید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فندق‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن مغز فندق، دلیل مال است.اگر بیند که فندق بسیارداشت، دلیل است از بخیلى منفعت یابد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فندق در خواب، علامت رفاه و آسایش در زندگى است. اگر خواب ببیند که فندق مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که لحظات شادى را خواهید گذراند.اچ میلر مى‏گوید: شکستن فندق در خواب، نشانه‏ى انجام کارهاى زیاد است. خوردن فندق تلخ در خواب، علامت مشکلات و گرفتارى است. دیدن درخت فندق در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فندک‏
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى فندک در خواب، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه مى‏کنید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فواره‏
برایت مى‏گوید: دیدن فواره در خواب، نشانه‏ى رفتن به گردش و تفریح است.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فوتبال‏
برایت مى‏گوید: دیدن بازى فوتبال، بیانگر تفریح و سرگرمى است. اگر خواب ببینید که فوتبال بازى مى‏کنید، بیانگر آن است که باید دقت بیشترى در انجام کارهاى خود داشته باشید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فیروزه‏
محمد بن سیرین گوید: فیروزه در خواب دیدن، ظفر و قوت حال روانى است. اگر ببیند فیروزه از وى ضایع گردد، دلیل که مرادش برنیاید.جابر مغربى گوید: اگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فیروزه در خواب بر چهار وجه است. اول: ظفر و نصرت. دوم: حاجت روایى. سوم: قدرت و قوت. چهارم: ولایت.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فیروزه در خواب، بیانگر آن است که روزهاى خوبى راسپرى خواهید کرد. گم کردن فیروزه در خواب، علامت آن است که اطرافیان رفتار درستى با شما ندارند.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فیل‏
محمد بن سیرین گوید: معبران مى‏گویند که فرق نیست هیچ وجه میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر کسى در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنى خواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد. اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهى بر دست او کشته شود یا حصارى محکم را بگشاید.
 
اگر بیند که فیل پاى بر سر وى نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود. اگر بیند که بر فیلى نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگرى نشست. دلیل که از خدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.کرمانى گوید: اگر بیند که بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را شکست دهد.
 
اگر بیند از گوشت فیل همى خورد، دلیل که به قدر آن گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فیل در خواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمى. دوم: مرد غلام. سوم: مردم کارى. چهارم: مرد با قوت وهیبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمکارى خون‏خواره. بیتون مى‏گوید: دیدن فیل در خواب، بیانگر کسب ثروت است. فیل سوارى در خواب، علامت داشتن زندگى راحت است. غذا دادن به فیل در خواب، علامت رسیدن به مقامات بالا است.برایت مى‏گوید: دیدن فیل در سیرک، علامت آن است که کارى انجام مى‏دهید که مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرید. اگر در خواب فیلى را به همراه بچه‏ى خود ببینید، علامت آن است که زندگى خانوادگى خوبى خواهید داشت.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فیلسوف‏
برایت مى‏گوید: دیدن فیلسوف در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب باشید تا در کارها شکست نخورید.
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
فیلم‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در فیلمى بازى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که با دوستان خود دیدار خواهید داشت. اگر خواب ببینید که فیلمى را ظاهر مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق هستید. دیدن فیلم در خواب، بیانگر انجام کارهاى خسته‏کننده است

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان