تولید کیک های حال بهم زن مخصوص معتادان! تصاویر

تولید کیک های حال بهم زن مخصوص معتادان! تصاویر
نازوب، در حالی که بسیاری از شیرینی پزها به پخت کیک هایی شبیه به گل و پروانه و اشیاء زیبا روی آورده اند، یک شیرینی پز در انگلیس دست به اقدام عجیب و تهوع آوری زده که هدف خاصی از این کارش دارد. این کیک های واقع گرایانه در شهر هرتفوردشایر انگلیس برای بازداشتن افراد از مواد مخدر و سیگار پخته شده اند.
 
این شیرینی پز می خواهد عاقبت افراد معتاد را به آنها نشان دهد، شاید بتواند ذره ای آنها را از این مواد دور کند. این کیک ها شبیه به انگشتان بریده شده و قارچ زده ی فرد معتاد و همچنین ریه افراد سیگاری ساخته شده اند. این شیرینی پز همچنین با ساخت کیک هایی شبیه به سیگار منظره ی تهوع آوری را بوجود آورده است.
 

تولید کیک های حال بهم زن مخصوص معتادان! تصاویر

تولید کیک های حال بهم زن مخصوص معتادان! تصاویر

تولید کیک های حال بهم زن مخصوص معتادان! تصاویر

تولید کیک های حال بهم زن مخصوص معتادان! تصاویر


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان