شعر، امشب دلم گرفته …

مجموعه : فرهنگ و هنر
شعر، امشب دلم گرفته …

 

خدایـــا دلــــــم بـــاز امشب گــــــرفته.!!
  بیــــــا تا کمی با تـــو صـــــحبت کنـــم…

 


     بیا تا دل کوچــــــــــکم را
  خدایـــا فقــــط با تـــو قسمت کنم..!

 


   خدایـــــا بیــا پشت آن پنــجــره..
    که وا می شود رو به ســــــوی دلــــــــم!!

 


      بیـــا پــــرده ها را کنـــاری بزن…
     که نــــــورت بتــابد به روی دلـــــــم!!!

 


          خدایـــا کمـــک کـــن :
     که پـــروانه ی شعر من جــــان بگیرد…

 


   کمی هم به فـــــکر دلـــــــم باش…
    مبـــادا بمیـــرد…!!!

 


     خــــدایــا دلــــــم را
      که هر شب نــفس می کشـــد در هوایـــــت…


    اگر چه شــــــکســــــته!!!
             شبــــی می فرســــتم بــرایــت…!!!


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان