جنجال کلیپ رقص شیخ سلفی کنار زن رقاصه! عکس

مجموعه : اخبار
جنجال کلیپ رقص شیخ سلفی کنار زن رقاصه! عکس
این کیلیپ که به سرعت و بطور گسترده در فضای مجازی به ویژه صفحات شخصی کاربران جهان عرب منتشر شده، یک شیخ سلفی را نشان می دهد که در حال رقص در کنار یک زن رقاصه است.

ادعای بر حق بودن وهابیت، موجب مورد تمسخر قرار گرفتن این فرقه توسط کاربران شده به ویژه اینکه انتشار این گونه اسناد و تصاویر، بر باطل بودن وهابیون و سلفی ها مهر تأیید می زند.

به گزارش شیعه آنلاین، هر از چند گاهی با انتشار خبری درباره رسوایی اخلاقی یکی از وهابیون و سلفی ها، بخش دیگری از چهره واقعی و پلید این فرقه انحرافی نمایان می شود.

در جدید ترین خبر منتشر شده در این باره، کیلیپ رقصیدن یک شیخ سلفی در یک رقاص خانه در کنار یک زن رقاصه، موج جدیدی از اعتراضات و انتقادات به فرقه ضاله وهابیت را به دنبال داشته است.

گفتنی است این کیلیپ که با سرعت بسیار زیاد و بطور گسترده در فضای مجازی به ویژه صفحات شخصی کاربران جهان عرب منتشر شده، یک شیخ سلفی ناشناس را نشان می دهد که با ریش بسیار بلند در حال رقصیدن در کنار یک زن رقاصه است.

ادعای بر حق بودن وهابیت، موجب مورد تمسخر قرار گرفتن این فرقه توسط کاربران شده به ویژه اینکه انتشار این گونه اسناد و تصاویر، بر باطل بودن وهابیون و سلفی ها مهر تأیید می زند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان