ramazan
ramazan

غول پیکرترین کشتی کج کار دنیا! عکس

غول پیکرترین کشتی کج کار دنیا! عکس
نازوب، کشتی کج یکی از رشته هایی است که به نوعی به آن ورزش نیز گفته می شود اما با توجه به خشونت زیاد از لیست ورزش ها خارج است. به هر حال در این مسابقه نیز شرکت کننده ها هیکل های بسیار بزرگ و ورزیده ای دارند.
در این میان “آندره غول پیکر” از معرویت بسیار زیادی برخوردار است. او ۲۲۰ کیوگرم وزن داشت و همچنین نزدیک به ۲ متر و ۲۳ سانتی متر نیز قد داشت. او در سن ۴۷ سالگی در گذشت.

 

غول پیکرترین کشتی کج کار دنیا! عکس

غول پیکرترین کشتی کج کار دنیا! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان