عکس بسیار کمیاب و دیده نشده از غواصی فرح پهلوی

عکس بسیار کمیاب و دیده نشده از غواصی فرح پهلوی
 
نازوب، کنار هزاران تفریح رنگارنگ خانواده پهلوی، غواصی نیز یکی از تفریحات همسر شاه بوده است!
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان