روزنامه ایران توقیف شد؟

مجموعه : اخبار
روزنامه ایران توقیف شد؟
نازوب، دادگاه کیفری استان تهران پس از محاکمه مدیرمسئول روزنامه ایران، حکم به توقیف موقت 6 ماهه این روزنامه داد.
یکشنبه گذشته مدیرمسئول روزنامه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. بر اساس کیفرخواست، اتهام مدیرمسئول روزنامه ایران نشر مطالب خلاف واقع بود که در این پرونده مدعی العموم اعلام جرم کرده بود.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان