laghari

خواص کیوی بمبی

خواص کیوی بمبی
كیوی بمبی برعلیه استرس استرس مواد مضر و كمبودخواب روی بدن انسان اثر می گذارند. هر كس كه می خواهد به این وضع گرفتار نشود باید در روز عدد كیوی بخورد كیوی سیستم حفاظتی بدن را تقویت میكند و از بروز سرطان جلوگیری می نماید.
 
كیوی پاد زهر سیگار است و كسانی كه سیگار می كشند بیاد جعبه جعبه كیوی بخرند و مصرف كنند كیوی عمل هضم غذهای سنگین در معده را اسان میكند پس اگرپس از غذاهای سنگین كیوی مصرف شود باعث هضم بهتر غذا می شود.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان